AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
İNSAN KAPİTALININ ÖLÇÜLMƏSİNƏ DAİR YANAŞMALARIN ANALİZİ
Mədətov Mansur A.

Məqalədə kapitalın müxtəlif növləri nəzərdən keçirilir. İnsan kapitalının ölçülməsinin metodları müqayisəli təhlil edilir. İnsan kapitalının yalnız ölkə miqyasında deyil, eyni zamanda, müəssisə və təşkilat səviyyəsində də hesablanması vacibdir. Şirkətin inkişafının və rəqabətədavamlılığının təminatının əsas göstəricisi olan insan resurslarının qiymətləndirilməsi qərar qəbul edən rəhbər şəxslərin idarəetmə alətlərindən biri kimi çıxış edir. Məqalədə insan kapitalının ölçülməsi üçün istifadə olunan müxtəlif düsturlar nəzərdən keçirilir (səh.41-51).

Açar sözlər:insan kapitalı, intellektual kapital, struktur kapitalı, milli hesablar sistemi, milli sərvət.
DOI : 10.25045/jpis.v09.i2.05
Ədəbiyyat
  • Журавлев В.А. Национальное богатство креативного общества, его элементы и оценка // Российское предпринимательство, 2009, № 6(2), c. 5-11.
  • Фитценц Я. Рентабельность инвестиций в персонал: измерение экономической ценности персонала, М., Вершина, 2006. 320 с.
  • Маленков Ю.А. Управление развитием человеческого капитала компании // Образование и бизнес, 2000, № 24(48), c. 54-56.
  • Даффи Д. Человеческий капитал. Директору информационной службы // Открытие системы, 2000, № 6, c. 12-17.
  • Стюарт Т. Интеллектуальный капитал – новый источник богатства организаций. Новая постиндустриальная волна на западе, М., Academia, 1999, c.38
  • Костецкий А.Н., Старкова Н.О. Некоторые методические аспекты исследования процесса формирования интеллектуальных активов фирмы // Экономика: теория и практика, 2001, № 1, c. 51–54.
  • Маленков Ю.А. Управление развитием человеческого капитала компании // Образование и бизнес, 2000, № 25(49), с. 38-43.