AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
İNFORMASİYA İQTISADİYYATI SEKTORLARININ VƏ İNNOVATİV STRUKTURLARININ İNKİŞAFINA DÖRDÜNCÜ SƏNAYE İNQİLABININ TƏSİRİNİN ANALİZİ
Əliyev Əlövsət Q., Şahverdiyeva Roza O.

Məqalə informasiya iqtisadiyyatı sektorlarının formalaşmasına, yeni sənaye strukturlarının və innovativ texnoparkların inkişafına IV sənaye inqilabının təsiri məsələlərinin tədqiqinə həsr olunmuşdur. Burada yeni sənaye inqilabı və onun təsiri nəticələri haqqında elmi işlərin icmal-təhlili aparılmışdır. IV sənaye inqilabının müasir iqtisadiyyata və iqtisadi strukturların fəaliyyətinə təsiri məsələləri araşdırılmışdır. Sənaye inqilablarının mahiyyəti, fərqli xüsusiyyətləri, platforması və tərkib hissələləri tədqiq edilmişdir. Onun məqsədləri, prinsipləri, əsas hədəfləri göstərilmiş, elmi-texnoloji yenilikləri və əsas “drayver”ləri müəyyənləşdirilmişdir. Regionun innovativ iqtisadi inkişafında sənaye inqilabının əhəmiyyəti göstərilmişdir. Dördüncü sənaye inqilabının gözləntiləri ilə əlaqədar beynəlxalq təcrübə və Azərbaycandakı vəziyyət təhlil olunmuş və müvafiq tövsiyyələr verilimşdir (səh. 52-64).

Açar sözlər:postindustrial cəmiyyət, informasiya iqtisadiyyatı, innovativ strukturlar, texnoloji innovasiyalar, IV sənaye inqilabı, perspektiv sənaye texnologiyaları, süni intellekt, robototexnika, əşyaların İnterneti.
DOI : 10.25045/jpis.v09.i2.06
Ədəbiyyat
 • Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə Strateji Yol Xəritələri, Bakı, 6 dekabr 2016-cı il, http://www.president.az
 • World Economic Forum. Center for the Fourth Industrial Revolution, https://www.weforum.org/center-for-the-fourth-industrial-revolution.
 • Web of science, https://www.webofknowledge.com
 • Владов Р.А., Дозорцев В.М., Шайдуллин Р.А., Шундерюк М.М. Практические аспекты четвертой промышленной революции // Автоматизация в промышленности, 2017, №7, с. 7-13.
 • VəliyevC.X. IVSənayeinqilabınınastanasında, https:www.//jabrayilvaliyev.com/2016/01/28/iv-s%C9%99naye-inqilabinin-astanasinda
 • Anatolevich G.K., Sergeevich U.V. Trends of the fourth industrial revolution a review of the monograph: Schwab K. The fourthindustrial revolution // Economic and social changes-facts trends forecast, 2017, volume 53, issue 5, pp. 216-221.
 • Berawi M.A. The fourth industrial revolution: managing technology development for competitiveness // International journal of technology, 2018, volume 9, issue 1, pp. 1-4.
 • Rabeh M., Husam A., Saeed M.. The fourth industrial revolution (İndustry 4.0): a social innovation perspective // Technology innovation management review, 2017, volume7, issue 11, pp.12-20.
 • Юмаев Е.А. Инновационно-промышленная политика в свете перехода к индустрии 4.0: зарубежные тенденции и вызовы для России // Журнал экономической теории, 2017, №2, с.181-185.
 • RəhimovF.M., AbbasovaB.İ. Azərbaycandayenisənayeinqilabı ərəfəsində texnoparklardanistifadəninvəziyyəti // III beynəlxalq Türkdünyası araşdırmaları simpoziumununmaterialları. Bakı, 2016, səh.149- 153.
 • Wang, K.L., Cao Di.R. A study on the new path of capital formation under information economy based on research of capital formation model under IOT Internet of things // International conference on engineering and business management, 2010, vol. 1-8,
  1513-1516.
 • Гулин К.А., Усков В.С. О роли Интернета вещей в условиях перехода к четвертой промышленной революции// Проблемы развития территории, 2017, №4 (90), с. 112-131.
 • Ковальчук Ю.А., Степнов И.М. Цифровая экономика: трансформация промышленных предприятий // Инновации в менеджменте, 2017, №1(11), с. 32-43.
 • Kubinger, R.Sommer. Fourth industrial revolution-impact of digitalization and Internet on the industrial // Elektrotechnik and informationstechnik, 2016, volume 133, issue 7, pp. 330-333.
 • Armando C.W., Stamatis K., Okyay K., et al. Industrial cyberphysical systems // IEEE industrial electronics magazine, 2017, volume 11, issue1, pp.6-16.
 • Waidner M., Kasper M. Security in industrie 4.0-challenges and solutions for the fourth industrial revolution // Conference: Design, automation and test in Europe, Germany, 2016, pp.1303-1308.
 • Dusko L. The fourth ICT-based industrial revolution "Industry 4.0" - HMI and the case of CAE/CAD innovation with EPLAN P8. Conference: 20th Telecommunications Forum (TELFOR), Belgrade, Serbia, 2015, pp. 835-838.
 • Illiashenko S.M. Illiashenko N.S. Opportunities and threats of the fourth industrial revolution and their reflection in the selection of innovative growth strategies // Marketing and management of innovations, 2016, issue1, pp.11-21.
 • Halse L.L., Ullern E.F. Getting ready for the fourth industrial revolution: innovation in small and medium sized companies // Advances in Production Management Systems. The Path to intelligent, collaborative and sustainable manufacturing, 2017, 247-254.
 • Mihyun C., Jaehyoun K. The Internet information and technology research directions based on the fourth industrial revolution // KSII Transactions on Internet and information systems, 2016, volume 10, issue 3, pp.1311-1320.
 • Qasımlı V. “İqtisadi Modernizasiya” // Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdirmalar Mərkəzi, Bakı, 2014, səh. 312.
 • Alguliyev R.M., Aliyev A.G., Abbasova V.A. The study of formation characteristics and development tendencies of international information and knowledge economy // J. Review of knowledge economy. 2017, vol. 4, No.1, pp. 7-14.
 • Aliyev A.G., Shahverdiyeva R.O. Conceptual bases of intellectual management system of innovative technoparks // I.J. Education and Management Engineering, 2017, №2, pp.1-7.
 • Yongxin L., Eduardo R.L., Fernando D., et al. The impact of the fourth industrial revolution: a cross-country/region comparison // Production, 2018, volume 28, pp. 2/18-18/18
 • Liu C. International Competitiveness and the fourth industrial revolution // Entrepreneurial business and economics review, 2017, volume 5 issue 4, pp.111-133.