AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
VƏTƏNDAŞ ELMİNİN FORMALAŞMASI VƏ ELM SAHƏLƏRİNİN İNKİŞAFINA TƏSİRİ MƏSƏLƏLƏRİ
Fətəliyev Təhmasib X.

Məqalə vətəndaş elminin formalaşması və elm sahələrinin inkişafina təsiri məsələlərinin tədqiqinə həsr olunmuşdur. Vətəndaş elminin inkişafının müasir vəziyyəti, elm sahələrinin inkişafında daha çox maraq doğuran nümunələri və onların xarakterik xüsusiyyətləri araşdırılmışdır. İnformasiya texnologiyalarının son nailiyyətlərinin vətəndaş elminin inkişafında rolu misallarla izah olunmuşdur. Beynəlxalq elmi bazaların resurslarının bibliometrik analizi nəticəsində elm sahələrinin inkişafına onun təsiri imkanları göstərilmişdir (səh.21-33).

Açar sözlər:e-elm, vətəndaş elmi, vətəndaş elmi layihələri, elm sahələri, bibliometrik analiz.
DOI : 10.25045/jpis.v10.i1.03
Ədəbiyyat
 • Əliquliyev R.M., Fətəliyev T.X. Vətəndaş elmi. “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, Bakı, 2018, 138 s.
 • SciStarter, https://scistarter.com
 • Fətəliyev T.X. Vətəndaş elmi e-elmin inkişafının yeni istiqaməti kimi // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2014, №1, s. 57-64.
 • Purple Martin Conservation Association, www.purplemartin.org
 • eBird Mobile Apps Overview, http://www.help.ebird.org/customer/portal/articles/1848031-ebird-mobile-apps-overview
 • Amazon Web Services - Cloud Computing Services, http://www.aws.amazon.com
 • Mental Modeler, http://www.mentalmodeler.org
 • Collaborative Science, http://www.collaborativescience.org
 • PANOPTES, http://www.projectpanoptes.org
 • DataONE, http://www.dataone.org
 • Open-source software for volunteer computing, https://boinc.berkeley.edu
 • Choosing BOINC projects. http://www.boinc.berkeley.edu/projects.php
 • SETI@home, http://www.setiathome.berkeley.edu/index.php
 • World Community Grid, http://www.worldcommunitygrid.org
 • Cochran E., Lawrence J. The quake-catcher network: Citizen science expanding seismic horizons // Seismological Research Letters, 2009, Volume 80, Issue 1, 26-30.
 • Distributed computing project, http://www.distributed.net
 • Acoustics @ home, http://www.acousticsathome.ru/boinc
 • European Biodiversity Observation Network, http://www.eubon.eu
 • Global Biodiversity Information Facility, http://www.gbif.org
 • Veiljo et al. Summary report and strategy recommendations for EU citizen science gateway for biodiversity data, http://www.riojournal.com/articles.php?id=11563
 • Google LLC, https://www.google.com
 • Google Scholar, http://www.scholar.google.com
 • Web of Science, http://www.webofknowledge.com
 • Turrini et al. The threefold potential of environmental citizen science - Generating knowledge, creating learning opportunities and enabling civic participation // Biological Conservation, 2018, volume 225, issue 9, pp.176-186.