№1, 2019

ANTI-PLAGIARISM PROBLEMS IN AZERBAIJAN AND THEIR SOLUTION WAYS
Rasim M. Alguliyev, Ramiz M. Aliguliyev, Rasim Sh. Mahmudov

The article highlights the anti-plagiarism problems in Azerbaijan. First of all, the need for shaping the national electronic content and establishing a national anti-plagiarism system is justified. Relevant actions are required to form the appropriate content. A conceptual model of the national anti-plagiarism system is proposed. The recommendations on the application of legal, public awareness and propagation methods of anti-plagiarism are put forward. Socio-psychological factors that have led to plagiarism in Azerbaijan are analyzed and methods of their solution ways are shown (pp.34-43).

Keywords:copyright, plagiarism, national anti-plagiarism system, national content.
References
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnformasiya cəmiyyətində intellektual mülkiyyət hüquqlarının qorunması problemləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, Bakı, 2015, №2, с. 4-14.
 • Əliquliyev R.M, Ağayev N.B., Alıquliyev R.M. Plagiatlıqla mübarizə texnologiyaları. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2015, 165 s.
 • “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 14 iyun 2016-cı il, http://www.science.gov.az/uploads/PDF/Elm_haqqinda_Azerbaycan_Respublikasinin_Qanunu.pdf
 • Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı, 9 aprel, 2013-cü il, https://president.az/articles/7744
 • “Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair 2014-2020-ci illər üçün Milli Strategiya”, 2 aprel 2014-cü il, http://www.president.az/articles/11312
 • Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə 2016–2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı, http://www.mincom.gov.az/upload/files/527d9c1b595f4eb8144ea81525dae30e.PDF
 • “Müəllif hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında” AR Qanunu, http://www.copat.gov.az
 • Əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatı və piratçılığa qarşı mübarizə haqqında” AR Qanunu, http://www.copat.gov.az
 • Jooste C. The Plagiarist on Trial – a legal perspective on plagiarism, 2018, 2 Aug., 2018, http://blogs.sun.ac.za
 • Coble C. Is Plagiarism a Crime? 2015, november 6, https://www.linkedin.com/in/christopher-coble-35a84783
 • Бобкова О.В., Давыдов С.А., Ковалева И.А., Плагиат как гражданское правонару-шение // Патенты и лицензии, 2016, № 7, с. 31.
 • Плагиат: статья 146 УК РФ, http://ugolovnyi-expert.com/chto-takoe-plagiat-st-146-uk-rf/
 • Hungarian President Resigns Amid Plagiarism Scandal, https://www.nytimes.com
 • German defence minister resigns in PhD plagiarism row, https://www.theguardian.com
 • Education minister loses doctorate for plagiarism, https://www.thelocal.de/20130205/47785
 • Левин В.И. Плагиат, его сущность и борьба с ним // Высшее образование в России, 2018, № 1, с. 143-150.
 • Elsevier, Plagiarism complaints, https://www.elsevier.com/editors/perk/plagiarism-complaints
 • Springer, Plagiarism, https://www.springer.com/gp/authors-editors