AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
AZƏRBAYCANDA PLAGİATLIQLA MÜBARİZƏ PROBLEMLƏRİ VƏ HƏLL YOLLARI
Əliquliyev Rasim M., Alıquliyev Ramiz M., Mahmudov Rasim Ş.

Məqalə Azərbaycanda plagiatlıqla mübarizə problemlərinə həsr olunmuşdur.  Bu problemlərin həlli üçün, ilk növbədə,  milli elektron kontentin formalaşdırılması və milli antiplagiat sisteminin yaradılmasının zəruriliyi əsaslandırılmışdır. Müvafiq kontentin formalaşdırılması üçün vacib olan tədbirlər göstərilmişdir. Həmçinin milli antiplagiat sisteminin konseptual modeli təklif edilmişdir. Plagiatlıqla mübarizənin hüquqi, ictimai qınaq və maarifləndirmə metodlarının tətbiqinə dair tövsiyələr işlənmişdir. Azərbaycanda plagiatlığa yol açan sosial-psixoloji amillər analiz edilmiş və onların aradan qaldırılması üsulları göstərilmişdir (səh.34-43).

Açar sözlər:müəllif hüququ, plagiat, milli antiplagiat sistemi, milli kontent.
DOI : 10.25045/jpis.v10.i1.04
Ədəbiyyat
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnformasiya cəmiyyətində intellektual mülkiyyət hüquqlarının qorunması problemləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, Bakı, 2015, №2, с. 4-14.
 • Əliquliyev R.M, Ağayev N.B., Alıquliyev R.M. Plagiatlıqla mübarizə texnologiyaları. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2015, 165 s.
 • “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 14 iyun 2016-cı il, http://www.science.gov.az/uploads/PDF/Elm_haqqinda_Azerbaycan_Respublikasinin_Qanunu.pdf
 • Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı, 9 aprel, 2013-cü il, https://president.az/articles/7744
 • “Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair 2014-2020-ci illər üçün Milli Strategiya”, 2 aprel 2014-cü il, http://www.president.az/articles/11312
 • Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə 2016–2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı, http://www.mincom.gov.az/upload/files/527d9c1b595f4eb8144ea81525dae30e.PDF
 • “Müəllif hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında” AR Qanunu, http://www.copat.gov.az
 • Əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatı və piratçılığa qarşı mübarizə haqqında” AR Qanunu, http://www.copat.gov.az
 • Jooste C. The Plagiarist on Trial – a legal perspective on plagiarism, 2018, 2 Aug., 2018, http://blogs.sun.ac.za
 • Coble C. Is Plagiarism a Crime? 2015, november 6, https://www.linkedin.com/in/christopher-coble-35a84783
 • Бобкова О.В., Давыдов С.А., Ковалева И.А., Плагиат как гражданское правонару-шение // Патенты и лицензии, 2016, № 7, с. 31.
 • Плагиат: статья 146 УК РФ, http://ugolovnyi-expert.com/chto-takoe-plagiat-st-146-uk-rf/
 • Hungarian President Resigns Amid Plagiarism Scandal, https://www.nytimes.com
 • German defence minister resigns in PhD plagiarism row, https://www.theguardian.com
 • Education minister loses doctorate for plagiarism, https://www.thelocal.de/20130205/47785
 • Левин В.И. Плагиат, его сущность и борьба с ним // Высшее образование в России, 2018, № 1, с. 143-150.
 • Elsevier, Plagiarism complaints, https://www.elsevier.com/editors/perk/plagiarism-complaints
 • Springer, Plagiarism, https://www.springer.com/gp/authors-editors