AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
3D TEXNOLOGİYALARININ MÜASİR VƏZİYYƏTİ VƏ İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ
Səmidov Anar F., Hənifəyeva Zülfiyyə R.

Məqalə 3D texnologiyalarının yaranma tarixi, müasir vəziyyəti və perspektivlərinə həsr olunmuşdur. 3D texnologiyaları  ilə idarə olunan mövcud sistemlər və onların iqtisadiyyatda, tibdə və digər sahələrdə rolu analiz olunmuş, virtual reallığın tətbiq sahələri araşdırılmış, real obyektlərin virtual obyektlərə çevrilməsi ilə əlaqədar bəzi texnologiyalar analiz olunmuşdur. 3D texnologiyalarının imkanları və həlli vacib olan problemləri müəyyənləşdirilmişdir (səh.77-85).

Açar sözlər:3D texnologiyaları, 3D çap, virtual reallıq, modellərin vizuallaşdırılması, layihələndirmə, 3D İnternet, 3D film, 3D sənəd.
DOI : 10.25045/jpis.v10.i1.08
Ədəbiyyat
 • Токарев Б.Е., Токарев Р.Б. Анализ технологий рынка 3D печати: два года спустя // Интернет-журнал «Науковедение», 2016, том 8, №1, http://www.naukovedenie.ru/PDF/28EVN116.pdf
 • Грахов В.П., Мохначев С.А., Бороздов О.В. Влияние развития 3d-технологий на экономику строительства // Фундаментальные исследования, 2014, № 11-12, c. 2673-2676.
 • Old Asia Photography, http://www.oldasiaphotography.com
 • Роджерс Д. Алгоритмические основы машинной графики: Пер. с агл., М.: Мир, 1989, 512 с.
 • Кронда О. Трехмерная модель для 3 D печати как обьект авторскиого права // Legea Şi Viata, january 2015, pp- 38-40.
 • History of 3D Printing: It’s Older Than You Are, 2018, https://www.autodesk.com/redshift/history-of-3d-printing
 • 3D Printing Technology Insight Report. An analysis of patenting activity around 3DPrinting from 1990-Current, Gridlogics Technologies Ltd, 2014, 44 p.
 • https://www.digit.in/technology-guides/fasttrack-to-3d-printing/the-future-of-3d-printing.html
 • Рощин В.А., Гнездилов С.Г. Применение объемной печати в строительстве // Механизация строительства, 2016, № 4, с. 16-21.
 • Кокцинская Е.М. Технология 3D-печати: обзор последних новостей // Видеонаука, 2016, № 2 (2). с. 6.
 • Jongmin J., Sung Y.J., Bae P. Multimodal sensor-based semantic 3D mapping for a large-scale environment // Expert Systems with Applications, 2018, vol.105, pp. 1–10
 • Printing transparent glass in 3-D // MIT News. 2015, http://www.news.mit.edu/2015/3-d-printing-transparent-glass-0914
 • Nilsson N.Ch., Serafin S., Steinicke F. Natural Walking in Virtual Reality: A Review // Computers in Entertainment, 2018, vol.16, no.2, pp. 22–31
 • Foremana N., Koralloa L. Past and Future Applications of 3-D (Virtual Reality) Technology // Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics 2014, № 6 (94), http://ntv.ifmo.ru/file/article/11182.pdf
 • Sammons E. The world of 3-D movies, A Delphi Publication, 1992, 214 p.
 • Kumar R. 3-D Internet // International Journal Of Technology Enhancements and Emerging Engineering Research, Vol 2, Issue 6, 2014, pp. 129-131.