AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
VERİLƏNLƏR HAQQINDA ELM: TARİXİ, MAHİYYƏTİ VƏ TƏDRİSİNİN VƏZİYYƏTİ
Hacırəhimova Məkrufə Ş., Gözəlova Hicran Y.

Müasir informasiya texnologiyaları sənayesi həcmi eksponensial artmaqda olan verilənlərin analizi məqsədi ilə Big data problemini aktuallaşdırır, akademik cəmiyyət isə verilənlər elmini formalaşdırır. Verilənlər elmi akademik mühitdə yüksək templə inkişaf edən bir sahəyə çevrilməkdədir. Məqalədə verilənlər elmi Big data erasında təhsil sferasının əsas məsələlərindən biri kimi göstərilmiş, Verilənlər elminin terminoloji, tarixi aspektləri, mahiyyəti şərh olunmuşdur. Bir fənn kimi bu sahədəki mövcud vəziyyət analiz olunmuş, inkişaf etmiş ölkələrdə tədrisinin vəziyyəti təhlil olunmuşdur, onun fənlərarası perspektivləri araşdırılmışdır (səh.86-98).

Açar sözlər:Big data, verilənlər elmi, DIKW modeli, verilənlərin analizi, verilənlər alimi.
DOI : 10.25045/jpis.v10.i1.09
Ədəbiyyat
 • Черняк Л. “Серьезно о технологиях для Больших Данных “ // Открытые системы, 2014, №1. http://osp.ru/os/2014/01/13039646
 • Əliquliyev R.M., Hacırəhimova M. Ş. “Big Data” fenomeni: problemlər və imkanlar // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2014, №2, səh. 3-16.
 • The digital universe in 2020: Big Data, Bigger Digital Shadows, and Biggest Growth in the Far East. Study report, IDC, December 2012, http://www.emc.com/leadership/digital-universe
 • Naur P. Datalogy, the science of data and of data processes and its place in education / Proc. of the IFIP Congress, 1968, pp. 48-52.
 • Naur P. Data science is the science of dealing with data, once they have been established, while the relation of data to what they represent is delegated to other fields and sciences, 1974.
 • Jeffrey S. Saltz, Jeffrey M. Stanton “An Introduction to Data Science”, SAGE Publications, 2017, 288 p.
 • Ackoff R. From data to wisdom // Journal of Applied Systems Analysis, 1989, vol. 16, pp. 3–9.
 • Rowley J. The wisdom hierarchy: representations of the DIKW hierarchy /
  Journal of Information Science, vol. 33 (2), April 1, 2007, pp. 163–180, DOI: 10.1177/0165551506070706.
 • Sharma N. The Origin of the “Data Information Knowledge Wisdom” Hierarchy, https://www.erealityhome.wordpress.com/2008/03/09/the-origin-of-dikw-hierarchy.
 • Frické M. “The Knowledge Pyramid: A Critique of the DIKW Hierarchy” / Journal of Information Science, November 21, 2008, Volume: 35, pp: 131-142, https://doi.org/10.1177/0165551508094050.
 • Liew A. DIKIW: Data, information, knowledge, intelligence, wisdom and their interrelationships // Business Management Dynamics 2013, Vol.2, No.10, Apr, pp.49-62.
 • Vandergriff L. J. Welcome to the intelligence Age: an examination of intelligence as a complex venture emergent behavior // VINE: The Journal of Information and Knowledge Management Systems, 2008, 38(4), 432–444, DOI: 10.1108/0305572081097697.
 • Bierly P. E., Kessler E. H., and Christensen E. W. Organizational learning, knowledge and wisdom // Journal of Organizational Change Management, 2000, Vol. 13 (6), pp. 595– 618.
 • Loukides M. What is Data science, O'Reilly Media, Inc., 2011, 22 p.
 • Cleveland W.S. An Action Plan for Expanding the Technical Areas of the Field of Statistics, 2001, http://www.stat.purdue.edu/~wsc/papers/datascience.pdf
 • Naur P. Concise Survey of Computer Methods, 1974, 397 p.
 • Press G. A Very Short History Of Data science, 2013. https://www.whatstheBigdata.com/2012/04/26/a-very-short-history-of-data-science
 • Mendelevitch O. How to build a hadoop Data science team, 2013. https://hortonworks.com/blog/hortonworks-hadoop-data-science
 • Hacırəhimova M., Gözəlova H. Böyük verilənlərdən verilənlər haqqında elmə: fənlərarası perspektiv / “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı şəhəri, 2016, s.40-42.
 • “The Data science Venn dıagram”, http://www.drewconway.com/zia/2013/3/26/the-data-science-venn-diagram
 • Naur P. The Science of Datalogy//Communications of the ACM 1966, Vol. 9 (7), p 485.
 • What is a Data scientist? 14 definitions of a Data scientist!, 2014, Jul 13 http://www.bigdata-madesimple.com/what-is-a-data-scientist-14-definitions-of-a-data-scientist
 • Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity. Analyst report, McKinsey Global Institute, May 2011, https://www.mckinsey.com
 • Zhu Y. Y. & Xiong Y. Dataology and Data science: Up to Now. 2014.
 • Ultimate guide to Data science interviews, https://www.springboard.com/blog/wp-content/uploads/2016/07/ UltimateGuidetoDataScienceInterviews-1.pdf
 • Harris H., Murphy S., Vaisman M. Analyzing the Analyzers An Introspective Survey of Data scientists and Their Work, https://www.oreilly.com/data/free/files/analyzing-the-analyzers.pdf
 • https://www.glassdoor.com/Salaries/us-data-scientist-salary-SRCH_IL.0,2_IN1_KO3,17_IP2.htm
 • The State of Data science”, https://www.stitchdata.com/resources/reports/the-state-of-data-science/?thanks=true
 • Huang R. What factors can increase your Data scientist salary?, 2016, jul 27, https://www.springboard.com/blog/highest-data-scientist-salary-possible
 • Data science, B.S., http://www.catalog.cofc.edu/preview_program.php?catoid=12&poid=2470
 • Courses, https://www.becker.edu/academic/courses
 • Data science course details, http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/statistics/courses/datsci/course
 • Undergraduate Program in Data science, https://www.eecs.umich.edu
 • Data science Program – Engineering, https://www.eecs.umich.edu/eecs/undergraduate/data-science/16_17_ds_eng.pdf.
 • M.S. in Statistics: Data science, https://www.statistics.stanford.edu/academics/ms-statistics-data-science.
 • MSc in Data science, http://www.dcs.bbk.ac.uk/study-with-us/postgraduate/msc-data-science
 • Data science Proqram, https://www.datasci.columbian.gwu.edu/academics
 • Master's Degree Program for Professionals, http://www.da.sabanciuniv.edu/en
 • Магистерская программа «Науки о данных», https://www.hse.ru/ma/datasci
 • College & Unıversıty Data science Degrees, http://www.101.datascience.community/2012/04/09/colleges-with-data-science-degrees.
 • Department Of Informatıon Scıence, http://www.ualr.edu/informationscience/graduate-certificate-in-data-science
 • Master Of Busıness Analytıcs, https://www.business.iastate.edu/masters/business-analytics
 • Master of Science in Data science, https://www.seas.harvard.edu/programs/graduate/applied-computation/master-of-science-in-data-science
 • Master of Science in Business Analytics, http://www.aal.hku.hk/tpg/programme/master-science-business-analytics
 • Big Data Analytics - PgCert / PgDip / MSc, http://www.bcu.ac.uk/courses/big-data-analytics-msc-2018-19
 • MSc Data science / Overview, http://www.manchester.ac.uk
 • Computer Science - Data science, https://www.tcd.ie
 • Gain Technical Expertise and Leadership Skills”, https://eecs.berkeley.edu/academics/graduate/industry-programs/meng
 • Techlabs M. 8 Ways you can grow your Business using Data science, https://medium.com/the-mission/8-ways-you-can-grow-your-business-using-data-science-2bfbc7d893f3
 • Mathematıcs And Statıstıcs, http://www.luc.edu/math/msappliedstat.shtml
 • Department of Statistics, http://www.stat.sc.edu/master-applied-statistics
 • Department of Bıostatıstıcs, https://www.biostat.washington.edu/program/degrees/ms
 • Təhsilə dövlət qayğısı bəhrələrini verir, http://www.azerbaijan-news.az/view-28712/T%C9%99hsil%C9%99-d%C3%B6vl%C9%99t-qay%C4%9F%C4%B1s%C4%B1-b%C9%99hr%C9%99l%C9%99rini-verir.