№2, 2019

THE ROLE OF ICT IN INCREASING THE LEVEL OF INCLUSIVENESS OF ECONOMIC DEVELOPMENT
Alovsat G. Aliyev

The article discusses ICT tools and their security problems while increasing the level of inclusiveness of economic development. New economic trends are analyzed. The importance of inclusive development in society and the economy is noted. The necessity of regional-sectoral and international assessment of the inclusive development of society and economy is substantiated. An analysis of the international assessment of inclusive economic development in Azerbaijan is conducted. Some recommendations are made (pp.51-59).

Keywords:inclusiveness of economic development, economic growth, inclusiveness level and index, Inclusiveness Indicators, inclusiveness assessment, inclusive ICT, ICT application problems, ICT security.
References
 • Alguliyev R.M., Aliyev A.G., Abbasova V.A. The study of formation characteristics and development tendencies of international information and knowledge economy // Review of knowledge economy, 2017, vol.4, No.1, pp.7-14.
 • Əliyev Ə.Q. İnformasiya iqtisadiyyatının qiymətləndirilməsinin metodoloji xüsusiyyətləri // Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Elmi Xəbərləri, 2017, №5, səh.74-91. 
 • “İnformasiya cəmiyyətinin inkişafına dair 2014-2020-ci illər üçün Milli Strategiya”,  2 aprel 2014-cü il, http://www.president.az
 • “Telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”, 6 dekabr 2016-cı il, http://www.mincom.gov.az
 • Elmar Məmmədyarov: Azərbaycanda İKT-nin inkişafı hökumətin gündəliyində prioritet sahələrdən biridir, http://www.azertag.az
 • Pouw N., Gupta J. Inclusive development: a multi-disciplinary approach // Current Opinion In Environmental Sustainability, 2017, volume 24, pp.104-108.   
 • Əliyev Ə.Q. İqtisadi inkişafın inklüzivlik səviyyəsinin yüksəldilməsində İKT və onun təhlükəsizliyi problemləri / “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” IV respublika konfransı. Bakı. 14 dekabr 2018, səh-185-189.
 • Pouw N., M., Bruijne Ad. Strategic Governance for Inclusive Development Introduction // European Journal Of Development Research.  2015, volume 27, issue 4, pp. 481-487.  
 • Kumar Innovative tools and new metrics for inclusive green economy. Current Opinion In Environmental Sustainability, 2017, volume  24, pp. 47-51.   
 • The Inclusive Development Index 2018. World economic forum, 2018, http://www.weforum.org
 • Azərbaycanın “İnklüziv İnkişaf İndeksi 2018” hesabatında irəliləməsi uğurlu islahatların nəticəsidir, http://www.azertag.az
 • Əlillərin sosial müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 25 avqust 1992-ci il, http://www.e-qanun.az/alpidata/framework/data/7/f_7652.htm
 • Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 31 may 2018-ci il, http://www.president.az/articles/29521.
 • 2018–2024-cü illərdə Azərbaycanda sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə dövlət proqramı, http://www.edu.gov.az
 • Mamedov O. Economy of inclusive civilization // Terra economicus. 2017, volume 15, issue 3, pp.6-18.
 • Светлаков А.Г., Глотина И.М. Влияние информационного пространства на экономическую безопасность региона // Экономика региона, 2018, Т. 14, вып. 2,  с. 474-484.
 • Минзов А.С., Невский А.Ю., и т.д. Информационная безопасность в цифровой экономике, Ж., ИТНОУ, 2018, №3, с.52-59