AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
AZƏRBAYCANDA İKT TƏHSİLİ: MÜASİR VƏZİYYƏTİ, XARİCİ TƏCRÜBƏ, PROBLEMLƏR VƏ PERSPEKTİVLƏR (rus)
Ağayev Firudin T., Məmmədova Gülarə A., Məlikova Rəna T.

Məqalədə dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin ali təhsil müəsissələrində İKT ixtisasları üzrə təhsilin müqayisəli təhlili, ABŞ, Avropa ölkələri, Rusiya və Azərbaycanın təhsil sistemlərinin oxşarlığı və fərqləri göstərilir, təhsil sistemlərinin istiqamətləri və xüsusiyyətləri təhlil edilir, bu gün və yaxın gələcəkdə tələb olunan İKT ixtisaslarının siyahısı təqdim edilir. Bundan əlavə, məqalədə İKT profili mütəxəssis hazırlayan ali təhsil müəssisələrinin üzləşdiyi problemlər göstərilir. Xarici universitetlərin İKT profili tədris proqramların təhlili, standartlaşdırma üzrə beynəlxalq təşkilatların tövsiyələri, əmək bazarının monitorinqi nəzərə alınmaqla, Azərbaycanda İKT təhsili üçün metodik tövsiyələr hazırlanmışdır. Təhsil sisteminin müasirləşdirilməsi və müasir tələblərə uyğunlaşdırılması zərurəti göstərilir (səh.71-81).

Açar sözlər:KT ixtisasları, tədris proqramı, beynəlxalq standartlar, tədris proqramının strukturu, tədris proqramlarının müqayisəsi, yeni İT profilləri, təhsil sisteminin müəsirləşdirilməsi.
DOI : 10.25045/jpis.v10.i2.07
Ədəbiyyat
 • Государственная стратегия по развитию образования в Азербайджанской республике", утвержденная распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 24 октября 2013 года.
 • Керимли Ф. Болонская система и развитие высшего образования Азербайджана // Научный диалог, 2013, № 2(14), с. 22-32.
 • Джуринский А.Н. Интернационализация высшего образования в современном мире, М.: Педагогика, 2004, 189 с.
 • Levin, J.  S., Beach, J., & Kisker, C.. Educational attainment skewed in California Community Colleges? // Community College Journal of Research and Practice, 2009, 33(3-4), c.256–269.
 • Levin, J. The revised institution: The community college mission at the end of the twentieth century. Community College Review, 2000, 28(2), c.1-25.
 • Jarvis P. Globalization, the Learning Society and Comparative Education // Comparative Education, 2000, Vol.36, No.3, P.346.
 • Marginson S. Dynamics of national and global competition in higher education // Higher Education, 2006, 52, pp. 1-39.
 • Featherstone (Ed.) Global culture: Nationalism, globalization and modernity Newbury Park, Sage Publications, pp. 295– 310.
 • Nelson R. The market economy and the scientific commons // Research Policy, 2004, 33, pp. 455-471.
 • Сухомлин В.А. ИТ-образование. Концепция, образовательные стандарты, процесс стандартизации, М., “Горячая линия - Телеком”, 2005, 176 с.
 • Information Technology 2008 (IT2008). Association for Computing Machinery and Computer Society of IEEE, http://www.acm.org//education/curricula/IT2008%20 Curriculum.pdf.
 • Information Systems 2010 (IS2010). Association for Computing Machinery and Computer Society of IEEE, http://www.acm.org/education/curricula/IS%202010%20ACM%20final.pdf.
 • CS2013 - Computer Science 2013: Curriculum Guidelines for Undergraduate Programs in Computer Science, http://www.acm.org/education/CS2013-final-report.pdf.
 • SE2014 - Software Engineering Curriculum Guideline,  http://www.acm.org/education/se2014.pdf .
 • Guide to the Software Engineering Body of Knowledge. Version 3.0 (SWEBOK.v3). A Project of the IEEE Computer Society, http://www.computer.org/portal/ web/swebok.
 • Герова Н.В. Требования к результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата и магистратуры для студентов в области изучения информатики и ИКТ // Педагогическое образование в России, 2014, № 8, сс. 94-98.
 • Образовательное законодательство и образовательные системы зарубежных стран. Под. ред. проф. А.Н. Козырина, М., Academia, 2007, 432 c.
 • Мамедова М.Г., Мамедзаде Ф.Р. Объектно-ориентированный подход к определению релевантности информационно-технологического образования на рынке ИТ-специалистов. // Образование и наука, №5, 2014, с. 54-67.
 • "America 2000": A National Education Strategy, http://www.capenet.org
 • Ляшенко Е. Е. Формирование человеческого капитала в условиях реформирования высшего образования. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук, Москва,
 • Гузаиров М.Б., Гаянова М.М., Козырева В.А. Сравнительный анализ образовательных программ в области информатики в университетах США и России // УГАТУ, 2010, № 4(39), сс. 166-174.
 • Обзоры системы высшего образования стран ОЭСР. Система высшего образования Германии, http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/157128.html.
 • ABET, Criteria for accrediting engineering program, October 20, 2017, https://www.abet.org
 • Handbook for National Monitoring Committees, 2009, http://www.feani.org
 • Berkley Academic Guide, http://guide.berkeley.edu/undergraduate/degree-programs
 • The Future of Jobs Report 2018 Centre for the New Economy and Society World Economic Forum // http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf
 • Tomas U. Ganiron Jr. Evaluation of Engineering Programs towards Global Accreditation // World Scientific News, 2016 (59), pp. 97-108.