AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
İNNOVASİYA TEXNOPARKLARININ FƏALİYYƏTİNİN İNFORMASİYA TƏMİNATI SİSTEMİNİN ARXİTEKTUR-TEXNOLOJİ MODELİNİN İŞLƏNİLMƏSİ
Şahverdiyeva Roza O.

Məqalədə innovasiya texnoparklarının fəaliyyətinin effektivliyinin yüksəldilməsi üçün onun informasiya təminatı sisteminin arxitektur-texnoloji modelinin işlənilməsi məsələlərinə baxılmışdır. İnnovasiya proseslərinin və texnopark strukturlarının informasiya və biliklər iqtisadiyyatında rolu və əhəmiyyəti göstərilmişdir. Yüksək elmtutumlu məhsul  istehsalı və xidmətlərin göstərilməsində innovasiya texnoparklarının rolu izah olunmuş və onların yaradılması xüsusiyyətləri təhlil olunmuşdur. Texnoparkların idarəetmə proseslərinin informasiya təminatının tərkib elementləri və arxitekturu verilmişdir. İnformasiya təminatı sisteminın formalaşmasına və səmərəliliyinə təsir edən amillər müəyyənləşdirilmişdir. İnnovasiya texnoparklarında bəzi müasir texnologiyaların tətbiq xüsusiyyətləri  və perspektivləri araşdırılmışdır. Texnoparkların informasiya təhlükəsizliyi sisteminin arxitektur-texnoloji strukturu işlənilmiş və onun təkmilləşdirilməsi üzrə tövsiyələr verilmişdir. Texnoparkların informasiya təminatı sisteminin arxitektur modeli elm-təhsil-biznes təşkilatları platformasında elmi təşkilatların kompüter şəbəkəsi formasında təklif olunmuşdur. Texnoparkların informasiya təminatı sisteminin təkmilləşdirilməsinin perspektiv istiqamətləri üzrə tövsiyələr verilmişdir (səh.82-93).

Açar sözlər:informasiya və biliklər iqtisadiyyatı, innovasiya sistemləri, innovasiya texnoparkı, big data, informasiya təminatı sistemləri, informasiya sistemlərinin təhlükəsizliyi, arxitektur-texnoloji model.
DOI : 10.25045/jpis.v10.i2.08
Ədəbiyyat
 • Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə Strateji Yol Xəritələri, Bakı, 6 dekabr 2016-cı il, http://www.president.az.
 • “Azərbaycan - 2020: Gələcəyə Baxış” İnkişaf Konsepsiyası. Bakı, 29 dekabr 2012-ci, http://www.president.az
 • Elm haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 14 iyun 2016-cı il, science.gov.az
 • http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=UA&SID=E3gK2rNyj7QgnF9S9De&search mode=GeneralSearch&prID=7b4c115a-4f9e-4e90-8e3c-a1a46e01def4.
 • Ганин А.Н. Роль технопарков в развитии инновационной сферы национальной экономики // Актуальные вопросы экономических наук, 2016, №53, с. 36-40. 
 • Hobbs Kelsi G., Link Albert N., Scott John T. Science and technology parks: an annotated and analytical literature review // Journal of technology transfer,  2017, vol. 42, issue 4, pp.957-976.
 • International Association of Science Parks and Areas of Innovation. https://www.iasp.ws.
 • Iago Cotrim Henriques, Vinicius Amorim Sobreiro, Herbert Kimura. Science and technology park: Future challenges // Technology in society, 2018, 53 pp.144-160.
 • Aliyev A.G., Shahverdiyeva R.O. Development problems of information provision on the management of high technology park // Journal of information, 2017, vol. 3, No.1, pp. 1-10.
 • Ugur Naciye Guliz, Koc Tugba. Acceptance of management information systems in enterprises / Conference: Global Business Research Congress (GBRC), Istanbul, Turkey,  may 26-27, 2016, vol. 2, pp.635-639.
 • Farat Olexandra, Bets Mariana. Formation of the information support for the entities of management by the development of innovation clusters // Baltic journal of economic studies, 2018, volume 4, issue 2, pp.249-253.  
 • Митрофанов Е.П. Методические основы формирования системы управления информационным обеспечением развития региональных инновационных подсистем // Вестник ЧУ, 2012,  №2. стр. 452-454.
 • Labusch Nils, Aier Stephan. Information provision as a success factor in the architectural support of enterprise transformations / 16th IEEE Conference on Business Informatics (CBI), Switzerland, jul 14-17, 2014, vol 2, pp.141-148.
 • Ələkbərov R.Q. AzScienceNet elm-kompüter şəbəkəsi: inkişaf mərhələləri, İnternet xidmətləri və perspektivləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2016, №1, s.12-22.
 • Scupola A. Guidelines for user driven service and e-service innovations  //Smart organizations and smart artifacts, 2014, vol.7, pp.229-239.
 • Ahmad M., Abawajy J.H. Service level agreements for the digital library / 3rd International conference on integrated information, 2014, 147, pp.237-243.
 • Əliyev Ə.Q., Şahverdiyeva R.O., Abbasova V.Ə. Texnoparkların innovasiya fəaliyyətinin qiymətləndirilməsində Big Data texnologiyalarının tətbiqi / “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I Respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 25 fevral, 2016, səh.157-161.
 • Sofia Berto Villas-Boas. Big data in firms and economic research // Applied economics and finance, 2014, vol. 1, No1, pp.65-70.
 • Mcconnell E.A., Michelle A.Birkett, Shattell M. The future of big data: innovative methodological approaches //Issues in mental health nursing, 2015, vol.6, issue 36, pp.478-480.
 • Laleh Esmaeil, Masoudi Yosef Fathy Farhad, et al. Influencing factors of information security management in small and medium-sized enterprises and organizations / 3rd International conference on Communication Systems and Network Technologies (CSNT), India, apr. 06-08, 2013, pp. 445-449.
 • Yildirim Ebru Yeniman, Akalp Gizem Aytac, Serpil et al. Factors influencing information security management in small-and medium-sized enterprises: A case study from Turkey // International journal of information management, 2011, vol.31, issue 4, pp.360-365.
 • Jian Zhao, Yang Chen. An innovative structure of information security equipment for remote control /5th International conference on Information Engineering for Mechanics and Materials (ICIMM), China, jul. 25-26, 2015. Book Series: AER-Advances in Engineering Research, volume 21, pp.1002-1006.
 • Massimo Felici. Economics, security and innovation. Economics of grids, clouds, systems, and services // Lecture notes in computer science, 2014,vol. 8914, 3-15.
 • Menggang Li. Research on industrial security theory // Basic theories of industrial security, 2013,  pp.69-169.
 • Козунова С.С. Система управления информационнойбезопасностью предприятия // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ), Технические Науки,2016, №7(28), с.22-23.
 • Кияев В.И., Саитов А.В. Комплексная информационная безопасность в управлении современным предприятием: учебное пособие, –СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2016, -222 с.
 • Бозо Н.В.,Динер А.В. Методический подход к оценке эффективности деятельности технопарков // Вестник ТГУ, Экономика, 2016, №1(33), с. 105-115.