AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
ELEKTRON DÖVLƏT MÜHİTİNDƏ SƏNƏD DÖVRİYYƏSİ SİSTEMLƏRİNİN AKTUAL PROBLEMLƏRİ VƏ HƏLL YOLLARI
Hacırəhimova M.Ş.

Məqalədə elektron dövlətin idarə edilməsində elektron sənəd dövriyyəsi sistemlərinin rolu təhlil olunmuşdur. Bu məqsədlə mövcud elektron sənəd dövriyyəsi sistemləri analiz olunmuş və onların əsas problemləri aşkar edilmişdir. Problemlərin həlli üçün text mining texnologiyasından istifadə etməklə bu sistemlərin intellektuallaşdırılması təklif olunmuşdur. (səh. 21-29)

Açar sözlər:elektron dövlət, elektron sənəd, elektron sənəd dövriyyəsi sistemi, text mining.
Ədəbiyyat
 • Дрожжинов В., Штрик А. Электронные правительства информационного общества, PC Week /REN 15, 2000.
 • İmamverdiyev Y.N. Etibarlı və təhlükəsiz elektron hökumət yaradılmasının bəzi məsələləri // “Kibernetika və informatika problemləri” 2-ci beynəlxalq konfransı, Bakı, 24-26 oktyabr, 2006, 2, c. 80-82.
 • Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N. Rəqəm İmzası Texnologiyası, Bakı, Elm,  2003, 130 s.
 • Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli strategiya (2003-2012-ci illər), Azərbaycan qəzeti, 17 fevral 2003-ci il.
 • “Elektron imza və elektron sənəd haqqında”Azərbaycan Respublikası qanunu, Azərbaycan qəzeti, 10 mart 2004-cü il.
 • Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2005-2008-ci illər üçün Dövlət Proqramı (“Elektron Azərbaycan”), Azərbaycan qəzeti, 22 oktyabr 2005-ci il.
 • Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2010-2012-ci illər ücün Dövlət Proqramı (Elektron Azərbaycan), Azərbaycan qəzeti, 12 avqust 2010-ci il.
 • UN E-government survey 2010. http://www.unpan.org/
 • ISO 15489 - Information and documentation - Records management. http://www.iso.org/
 • IDC, Europe Document Management market review and Forecast, 1998-2003, http://www.idc.com/
 • Əliquliyev R.M., Fətəliyev Т.Х. Korporativ şəbəkə mühitində elektron sənədlərin dövriyyəsinin avtomatlaşdırılması sistemi //AMEA-nın Xəbərləri, 2001, №3, с.47-49.
 • Алгулиев Р.М., Фаталиев Т.Х., Гаджирагимова М.Ш. Интеграция корпоративных систем документооборота и архива //Известия НАНА, 2005, №2, с.12-17.
 • Фаталиев Т.Х., Гаджирагимова М.Ш. Электронный документооборот в корпоративной сети //Труды Международной научно-технической конференции «Информационные системы и технологии», 24-26 апреля, 2003, Новосибирск, Россия, с.78.
 • Сидорова Е.А., Загорулько Ю.Ф., Кононенко И.С., Костов Ю.В. Подход к интеллектуализации документооборота //Информационные технологии, 2004, №11, с.6-13.
 • Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Интеллектуальные информационные системы, Финансы и статистика, 2004, 424 c.
 • Дюк В., Самойленко А. Data Mining, Питер, 2001, 368 с.
 • Feldman R., Sanger The text mining handbook: advanced approaches to analyzing unstructured data, England: Cambridge University Press, 2007, 410 pp.
 • Salton G., Wong A., Yang C.S. A vector model for automatic indexing //Communication of the ACM, 1975, v.18, №11, pp.613-620.
 • Sebastiani F.. Machine learning in automated text categorization //ACM Computing Surveys, 2002, v.34, №1, pp.1–47.
 • Yang Y., Chute G., Cllnic M. An еxample-based mapping method for text categorization and retrieval //ACM Transactions on Information Systems, 1994, v.12, №3, pp.252-277.
 • Alguliev R.M., Aliguliyev R.M. Effective summarization method of text documents //Proceedings of the 2005 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI’05), Compiegne, France, September 19-22, 2005, pp.264-271.
 • Алгулиев Р.М., Алыгулев Р.М. Новый метод резюмирования текстовых документов и оценка результата классификации в трех аспектах //Телекоммуникации, 2006, №3, с.7-17.
 • Алыгулиев Р.М. Метод кластеризации коллекции документов и алгоритм для оценки оптимального числа классов //Искусственный интеллект, 2006, №4, с.651-659.
 • Alguliev R.M., Aliguliyev R.M. Automatic text documents summarization through sentences clustering //Journal of Automation and Information Sciences, 2008, v.40, №9, p.53-63.
 • Aliguliyev R.M. A new sentence similarity measure and sentence based extractive technique for automatic text summarization //Expert Systems with Applications, 2009, v.36, №4, pp.7764-7772.
 • Ланин В.В. Система интеллектуального поиска, классификации и реферирования документов для интернет-портала //Proceedings of the XV International Conference “Knowledge-Dialogue-Solution” KDS 2009, Varna, Bulgaria, June 22-July 02, 2009, pp.151-157.
 • Алгулиев Р.М., Гаджирагимова М.Ш. Некоторые аспекты организации и реализации мультиагентной системы поиска информации в распределенной информационной среде //Proceedings the Second International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”, Baku, October 24-26, 2006, 2, pp. 31-34.
 • Шаров В. Управление жизненным циклом информации // byte, №11, 2004, http://www.bytemag.ru
 • Орлов С., Жизненный цикл ILM //LAN, 2007, №7, с.30-40.
 • Mitra S., Winslett M., Hsu W.W., Query-based partitioning of documents and indexes for information lifecycle management //Proceedings of the 2008 ACM SIGMOD International Conference on Management of data, Vancouver, Canada, June 9-12, 2008, 623-636.
 • Jin H., Xiong M., Wu S. Information value evaluation model for ILM //Proceedings of the Ninth ACIS International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking, and Parallel/Distributed Computing, Phuket, Thailand, august 6-8, 2008, pp.543-548.