AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
İKT-NİN TƏTBİQİ İLƏ FƏRDLƏRİN AZƏRBAYCAN DİLİ BİLİKLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNƏ DAİR BƏZİ YANAŞMALAR
Muradova Pirdas H

Məqalədə Azərbaycan dilinin mövcud vəziyyəti və problemləri araşdırılıb. Müasir Azərbaycan dilinin tədrisi, öyrədilməsi və qiymətləndirilməsi məsələləri təhlil edilmişdir. Azərbaycan dilinin tədrisinin müasir tələblərə uyğunlaşdırılmasında İKT-nin rolunun və tətbiqinin üstünlükləri verilmişdir. Azərbaycan dilinin tədrisi üçün xarici təcrübədən yararlanmağın zəruriliyi əsaslandırılmışdır. Araşdırmalar nəticəsində, uzun illər aparılan tədqiqatların nəticəsi olan, Avropa təcrübəsində qəbul edilən və 40-dan çox ölkədə tərcümə edilərək istifadə olunan “Ümumavropa dilləri üçün tövsiyələr toplusu”ndan yararlanaraq Azərbaycan dilinin öyrədilməsi, öyrənilməsi və qiymətləndirilməsi üçün bəzi yanaşmalar təklif olunmuşdur (səh.105-115).

Açar sözlər:Azərbaycan dilinin tədrisi, qiymətləndirilməsi, dildə 4 bacarıq, CEFR, İKT.
DOI : 10.25045/jpis.v11.i2.09
Ədəbiyyat
 • Xudiyev N. Azərbaycan ədəbi dil tarixi, I cild, 2012, 687 s.
 • Council of Europe. Common European Framework of References for Languages (CEFR), http://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/history
 • Wikipedia Free Encyclopedia: Common European Framework of Reference for Languages, wikipedia.org/wiki/Common_European_Framework_of_Reference_for_Languages
 • Common European Framework of References for Languages: Learning, Teaching, Assessment, 2001, 260 p.
 • Cambridge Assessment English, http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/cefr
 • Using the CEFR: Principles of Good Practice, october 2011, University of Cambridge, 41 p.
 • Common European Framework of References for Languages: Learning, Teaching, Assessment, Companion volume with new descriptors, 2018, 238 p.
 • Moonen M., Stoutjesdijk E., de Graaf R., Corda A. Implementing CEFR in secondary education: impact on FL teachers’ educational and assessment practice // International Journal of Applied Linguistics, vol.23, no.2, 2013, pp. 226-246
 • IELTS, http://www.ielts.org
 • Wikipedia Free Encyclopedia: List of language proficiency tests, wikipedia.org/wiki/List_of_language_proficiency_tests
 • Azərbaycan Respublikasında Ümumi Təhsilin Konsepsiyası (Milli Kurikulum), 2006, http://www.portal.edu.az/index.php?r=article/item&id=194&mid=5&lang=az
 • “Azərbaycan dilinin elektron məkanda daha geniş istifadəsinin təmin edilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 17 iyul 2018, http://www.president.az/articles/29492
 • “Əcnəbilər üçün Azərbaycan dilinin elektron platforması”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Sərəncamı, 10 sentyabr 2019, http://www.cabmin.gov.az/az/documents/1
 • Əsgərov M. Tarixi sərəncam işığında: “Əcnəbilər üçün Azərbaycan dili” lahiyəsi, 525-ci qəzet, 14 sentyabr 2018, http://www.525.az/site/?name=xeber&news_id=106107#gsc.tab=0
 • Wikipedia Free Encyclopedia: Educational technology,
  en.wikipedia.org/wiki/Educational_technology
 • Ghasemi B., Hashemi M., ICT: Newwave in English language learning/teaching // Procedia Social and Behavioral Sciences, 2011, 15, pp. 3098-3102
 • “Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil məktəblərinin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə təminat proqramı (2005-2007-ci illər)”, 21 avqust 2004-cü il, http://www.edu.gov.az/az/page/83/601