AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
BULUD ƏSASLI ELEKTRON DÖVLƏT SİSTEMİ: MÖVCUD VƏZİYYƏTİ, PROBLEMLƏRİ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK MƏSƏLƏLƏRİ
Ələkbərov Rəşid Q.

Məqalə bulud texnologiyalarının elektron dövlət (e-dövlət) sistemində istifadəsi məsələlərinə həsr olunmuşdur. Son dövrlərdə vətəndaşlar və dövlət qurumları e-dövlət sisteminin xidmətlərindən geniş istifadə edirlər. Bu isə hökumətin e-dövlət sisteminin yeni informasiya texnologiyaları əsasında qurulmasını tələb edir. Digər tərəfdən, təşkilatların öz şəbəkə infrastrukturunu genişləndirmək üçün istifadə etdiyi informasiya-telekommunikasiya avadanlıqlarının qiymətləri yüksəlir və əlavə xərclərə tələb yaranır. Eyni zamanda, e-dövlət sistemində elektron xidmətlərin (e-xidmət) sayının sürətlə artması vətəndaş və dövlət qurumları arasında məlumat mübadiləsinin genişlənməsinə və mürəkkəbliyinə gətirib çıxarır. Bulud texnologiyaları əsasında yaradılan e-dövlət modeli ölkənin iqtisadi və ictimai-siyasi inkişafına, həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə və demokratiyanın inkişafına böyük imkanlar yaradır. Qeyd edilənlərlə əlaqədər olaraq, məqalədə e-dövlət sisteminin səmərəli idarə edilməsi, istifadəçilərin keyfiyyətli xidmətlə təmin olunması və vətəndaş-dövlət strukturları arasında qarışılıqlı əlaqənin səmərəliliyinin artırılması üçün bulud texnologiyalarından istifadə edilməsi təklif edilmişdir. Məqalədə e-dövlət sisteminin qiymətləndirilməsi, e-dövlətin məqsədi, mövcud e-dövlətin istifadəsində meydana çıxan problemlər, bulud texnologiyalarının konsepsiyası, modelləri və xidmətləri analiz və tədqiq edilmişdir. Eyni zamanda, bulud əsaslı e-dövlət sisteminin vətəndaşlar və dövlət qurumları üçün yaratdığı üstünlüklər, problemlər və təhlükəsizlik məsələləri geniş təhlil olunmuşdur (səh.18-31).

Açar sözlər:e-dövlət, e-xidmətlər, e-idarəetmə, bulud texnologiyaları, bulud əsaslı e-dövlət, informasiya təhlükəsizliyi.
DOI : 10.25045/jpis.v12.i1.02
Ədəbiyyat
 • Hashemi S., Monfaredi K., Masdari M. Using Cloud Computing for E-Government: Challenges and Benefits // World Academy of Science, Engineering and Technology 11 International Journal of Computer, Information, Systems and Control Engineering, 2013, vol. 7, no. 9, pp. 1240-1247.
 • Awadh Al-Rashedi A. E-Government Based on Cloud Computing and Service Oriented Architecture // International Journal of Computer and Electrical Engineering, 2014, vol. 6, no. 3, pp.201-206.
 • Hashemi S. Cloud computing technology for egovernment architecture // International Journal in Foundations of Computer Science & Technology (IJFCST), 2013, vol. 3, no.6, pp.15-23.
 • Prasad R.S., Atukuri V.R. Cloud Computing Technology for Effective e-Governance // International Journal of Computer Science and Information Technologies, 2012, vol. 3, no. 1, pp. 3241-3244.
 • Mosa A., El-Bakry H., Elkheir M. Cloud Computing in E-Government: A Survey // International Journal of Advanced Research in Computer Science & Technology (IJARCST), 2015, vol. 3, no. 2, pp. 132-139.
 • Alshomrani S., Qamar S. Cloud Based E-Government: Benefits and Challenges // International Journal of Multidisciplinary Sciences and Engineering, 2013, vol.4, no. 6, pp. 1-7.
 • Joshi P.R., Islam S.A. Framework for Cloud Based E-Government from the Perspective of Developing Countries // Future Internet, 2017, vol. 9, pp. 80-87.
 • Alshomrani S., Qamar S. Cloud Based E-Government: Benefits and Challenges // Internatıonal journal of multidisciplinary sciences and engineering, 2013, vol. 4, no. 6, pp. 14-19.
 • Almarabeh T., Majdalawi Y.K., Mohammad H. Cloud computing of E-government // CN, 2016, vol. 8, pp. 1-8.
 • Danielsen F., Flak L.S., Ronzhyn A. Cloud Computing in eGovernment: Benefits and Challenges // The Thirteenth International Conference on Digital Society and eGovernments (ICDS), 2019, pp. 71-77.
 • Smitha K., Thomas T., Chitharanjan K. Cloud Based E-Governance System: A Survey // International Conference on Modelling Optimization and Computing, 2012, pp. 3816-3823.
 • Vats K., Sharma S., Rathee A. A Review of Cloud Computing and E-Governance // International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, 2012, vol. 2, no. 2, pp.183-186.
 • Almarabeh T., Majdalawi Y., Mohammad H. Cloud Computing of E-Government // Communications and Network, 2016, vol. 8, pp. 1-8.
 • The15th WASEDA International Digital Government Rankings Report, September 9 2020, http://idg-waseda.jp/pdf/WASEDA_Digital_Government _Ranking_2019-2020.pdf.
 • Mell P., Grance T. The NIST definition of cloud computing, 2010, http://www.nist.gov/itl/cloud/upload/cloud-def-v15.pdf.
 • Əliquliyev R.M. Ələkbərov R.Q., Həşimov M.A. Bulud texnologiyalarının elektron dövlət sistemində tətbiqi məsələləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2015, №1, səh. 3-11.
 • Alguliyev R.M., Alekperov R.K. Cloud Computing: Modern State, Problems and Prospects// Telecommunications and Radio Engineering, 2013, vol.72, no.3, pp. 255-266.
 • Zwattendorfer B., Tauber A. The public cloud for egovernment // IJDST, 2012, vol. 4, pp. 1-14.
 • Mohammed F., Ibrahim O., Nilashi M., Alzurqa E. Cloud computing adoption model for e-government implementation // Information Development, 2017, vol. 33, pp. 303-323.
 • Sharma R., Sharma A., Singh R.R. E-Governance & Cloud Computing: Technology Oriented Government Policies // IJRIM, 2012, vol.2, pp. 584-593.
 • Veljanovska K., Zdravevska V. E-Government Based on Cloud Computing // Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences, 2013, vol. 4, pp. 377-381.
 • Tripathi A., PariharB. E-Governance challenges and cloud benefits // IEEE International Conference on Computer Science and Automation Engineering (CSAE 2011), 2011, pp. 351-354
 • Vats K., Sharma S., Rathee A. A Review of Cloud Computing and E-Governance // International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, 2012, vol. 2, no. 2.,
  http://www.ijarcsse.com/docs/papers/february2012/volume_2_issue/-V2I2074.pdf
 • Alessandro A., Barbara R., Alberto P. E-government and cloud: Security implementation for services // 4th International Conference on eDemocracy & eGovernment (ICEDEG), 2017, pp. 79-85.
 • Rastogi A. Application of cloud computing for the better e-governance in developing countries // Oriental Journal of Computer Science & Technology, 2010, vol. 3, no. 2, pp. 343-348.
 • Ttripathi A., Parihar B. E-governance challenges and cloud benefit // VSRD International Journal of CS & IT .2011, vol. 1, no. 1, pp. 29-35.
 • Takabi H., Joshi J.B.D., Ahn G. Security and Privacy Challenges in Cloud Computing Environments // IEEE Security Privacy Magazine, 2010, vol. 8, pp. 24-31.
 • Carlin S., Curran K. Cloud computing security // International Journal of Ambient Computing and Intelligence, 2011, vol. 3, no. 1, pp.14-19.
 • Zwattendorfer B.,Tauber A. The Public Cloud for E-Government // International Journal of Distributed Systems and Technologies (IJDST), 2013, vol. 4, pp.1-14.