AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
YENİ MEDİA SAHƏSİNDƏ KADR HAZIRLIĞI: BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏ VƏ AZƏRBAYCANDA MÖVCUD VƏZİYYƏT
Paşayeva Gülnar N.

Məqalədə medianın cəmiyyətdə yeri və rolu, yeni media təhsilinin vəzifələri və onun tərkib hissələrinə dair aparılan araşdırmaların nəticələri təqdim olunmuşdur. Dünyada yeni medianın tədrisi sahəsində müasir vəziyyət, tanınmış jurnalistika məktəbləri və universitetlərin əsas tədqiqat sahələri araşdırılmışdır. ABŞ və Avropanın media sahəsində nüfuzlu ali məktəblərinin bakalavr və magistratura pillələrində tədris olunan fənlər, təhsil proqramları, eləcə də nəzəri biliklərə dair nümunələr təqdim olunmuşdur. Həmçinin ölkəmizdə bu istiqamətdə görülən işlər, aparıcı ali məktəblər tədqiq olunmuş, müqayisəli təhlil aparılmışdır. Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika fakültəsində jurnalistikanın nəzəri və praktik problemləri, əsas inkişaf istiqamətləri ilə bağlı tədris olunan fənlər göstərilmişdir. Tədqiqat zamanı empirik və müqayisəli təhlil metodlarından istifadə olunmuşdur. Tədqiqatın aparılmasında əsas məqsəd yeni media sahəsində kadr hazırlığı ilə bağlı dünya təcrübəsini araşdırmaq və əldə olunan nəticələri, müasir təcrübəni Azərbaycanın media təhsilində tətbiq etməklə bu sahənin inkişafına nail olmaqdır (səh.111-120).

Açar sözlər:yeni media, media təhsili, onlayn jurnalistika, jurnalistika məktəbi, informasiya cəmiyyəti.
DOI : 10.25045/jpis.v12.i1.10
Ədəbiyyat
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnternet-medianın meydana gəlməsi və inkişafı: əsas istiqamətlər və xüsusiyyətlər, Ekspress-informasiya, İnformasiya cəmiyyəti seriyası, Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2012, 59 s.
 • Yeni media, ənənəvi media anlayışları, https://www.dilanova.wordpress.com/2013/10/27/yeni-media-ənənəvi-media-anlayislar/
 • Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. Война после войны: Информационная оккупация продолжается. 2005, 392 c.
 • Информационная война, https://www.mindmeister.com/1022599463
 • Wahl-Jorgensen K., Hanitzsch T. The Handbook of Journalism Studies, 2009, 445 p.
 • Ozyumenko V.I. Media Discourse in an Atmosphere of Information Warfare: From Manipulation to Agression // Russian Journal of Linguistics, 2017, pp. 203–220.
 • Теория журналистики в России, http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1524219848_8856.pdf
 • McQuails D. Mass Communication Theory, London, Sage, 6th ed, 2010, 632 p.
 • Коханая.О.Е, Медиаобразование как фактор информационной безопасности общества, «Вестник Московского государственного университета культуры и искусств», 2011, 182-187.
 • Образование в США в области медиа,
  https://www.hotcourses.ru/study-in-usa/subject-guides/media-education-in-the-usa
 • Columbia Journalism School, https://www.journalism.columbia.edu
 • The University of Texas, School of Journalism, https://www.journalism.utexas.edu
 • The London School of Journalism, https://www.lsj.org
 • Журналистское образование в Германии, http://www.allterra.ru/articles/2760/
 • Institute of Communication and Media Studies,
  http://www.kmw.uni-de/en/institute/about-the-instititute.html
 • Факультет журналистики МГУ, https://www.msu.ru/info/struct/dep/journ.html
 • Əlizadə Y., Azərbaycanda ali jurnalistika təhsili, Azərbaycan qəzeti, 28 oktyabr, 2009, http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/azerbaycan_oktyabr2009/94019.ht
 • Bakı Dövlət Universiteti, Jurnalistika fakültəsi, http://www.journalism.bsu.edu.az/
 • Bakı Slavyan Universiteti, Jurnalistika fakültəsi, https://www.bsu-uni.edu.az/az/pulpit/4
 • Azərbaycan Dillər Universiteti, Jurnalistika fakültəsi, http://www.adu.edu.az/