AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
TƏHSİLDƏ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İSTİFADƏ: MÖVCUD YANAŞMALAR VƏ HƏLLƏR
Yusifov Fərhad F., Cəbrayılova Nuranə B.

Məqalə təhsil mühitində sosial şəbəkələrin istifadəsinə dair beynəlxalq təcrübənin analizinə həsr olunmuşdur. Sosial şəbəkə saytlarının gündən-günə populyarlaşması və istifadəçilərin sayının sürətlə artması təhsil mühitində sosial şəbəkələrin rolunun tədqiq edilməsini zəruri edir. Gənclər arasında sosial şəbəkələrə marağın daha çox olması sosial şəbəkə saytlarının təhsil məqsədli istifadə olunması məsələsini aktuallaşdırır. Məqalədə sosial şəbəkələrin təhsildə istifadəsilə əlaqədar mövcud yanaşmalar müqayisəli təhlil olunmuş, sosial şəbəkələrin istifadə imkanları və perspektivləri göstərilmişdir. Sosial şəbəkələrin təhsil məqsədli istifadə modeli araşdırılmışdır.  Azərbaycanda sosial şəbəkələrin təhsil mühitində istifadəsi ilə bağlı mövcud problemlər araşdırılmış, onların aradan qaldırılması üçün təkliflər verilmişdir. Gələcək tədqiqatlarda mövcud elektron təhsil platformalarının yenilənməsi və inkişafı üçün sosial şəbəkə əsaslı effekiv həll mexanizmlərinin işlənilməsi məsələlərinə baxılacaqdır (səh.121-129).

Açar sözlər:sosial şəbəkə, e-təhsil, sosial öyrənmə, virtual öyrənmə mühiti, informal təhsil.
DOI : 10.25045/jpis.v12.i1.11
Ədəbiyyat
 • Johnson D.W., Johnson R. T. Cooperation and the use of technology, In Jonassen D.H. (Ed.), Handbook of research on educational communications and technology. Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2004, pp. 785-811.
 • Ekici M, Kıyıcı M. Sosyal Ağların Eğitim Bağlamında Kullanımı // Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, Volume 5, №2 s.156-167.
 • Goodyear P., Banks S., Hodgson V., McConnell D. Research on networked learning: an Overview // Advances in Research on Networked Learning, 2004, Volume 2, №3 pp 1-9.
 • https://www.igi-global.com/dictionary/web-based-learning
 • Mcloughlin C., Lee M. Social Software And Participatory Learning: Pedagogical Choices With Technology Affordances in The Web 2.0 Era, In Atkinson R., McBeath C., Soong S-K. A., & Cheers C. (Eds.), ICT: Providing choices for learners and learning, Centre for Educational Development, 2007, pp. 664-675.
 • Andrei S., Florin M. and Ofelia A. Social networking as an alternative environment for education // Accounting and Management Information Systems, 2012, Volume 11, №1, pp. 56-75.
 • Öztürk M., Akgün Ö. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili Görüşleri // Sakarya University Journal of Education, 2012, Volume 2, №3 s. 49-67.
 • Elham M., Wafa S., Ali H. Adoption Of Social Networking In Education: A Study Of The Use Of Social Networks By Higher Education Students In Oman // Journal of International Education Research – Second Quarter , 2014, Volume 10, №2, pp. 143-153.
 • Ajjan H., Hartshorne R. Investigating Faculty Decisions to Adopt Web 2.0 Technologies: Theory and Empirical Tests // Internet and Higher Education, 2008, Volume 10, №2, pp. 71-80.
 • Ellison N. Introduction: Reshaping campus communication and community through social network sites // The ECAR Study of Undergraduate Students and Information Technology, 2008, volume 8, №2 19-32.
 • Rodrigues J., Ribeiro F., Zhou L. Enhancing e-learning experience with online social networks. // IET Commun., 2011, Volume 5, Issue 8, pp. 1147–1154.
 • Ribeiro F. Contributions of Online Social Networks for E-Learning, http://www.pdfs.semanticscholar.org/4968/1142e32b0efa863bf9ceaf6f53685c2990d9.pdf
 • Prensky M. Digital natives and digital immigrants: getting to know each other // Industrial and Commercial Training, 2011, Volume 43, Issue 7 pp.460-466.
 • Roblyer M., McDaniel M., Webb M., Herman J. & Witty J. Findings on Facebook in higher education: A comparison of college faculty and student uses and perceptions of social networking sites // Internet and Higher Education, 2010, Volume 13, pp. 134-140.
 • Mason R., Rennie F., E-learning and social networking handbook: resources for higher education. New York: Routledge.2008
 • Kirschner P., Karpinski A. Facebook® and academic performance // Computers in Human Behavior, 2010, volume 26, issue 6, pp. 1237-1245.
 • Cohen A. Higher education students’ perspectives of the relevance of the online social networking site Facebook to education. Publisher: ProQuest, UMI Dissertation Publishing, 2012
 • Murray C. Schools and Social Networking: Fear or Education? // Synergy Perspectives: Local, Volume 6, Issue 1, 2008, pp.8-12.
 • 100 способов использовать Facebook в своем классе, http://www.onlinecollege. org/2009/10/20/100-ways-you-should-be-using-facebook-in-your-classroom
 • Gülbahar Y., Kalelioğlu F., Madran O. Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanımı // , XV. Türkiye'de İnternet Konferansında sunulan bildiri, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2010, http://www.inet-tr.org.tr/inetconf15/ozet/10.html
 • Barry E. Protests in Moldova Explode With Help of Twitter, http://www.nytimes.com/2009/04/08/world/europe/08moldova.html
 • Gonzales L., Vodicka D. Top Ten Internet Resources for Educators // Leadership, 2010, Volume 39, Issue 3, pp. 8-37.
 • Global digital report 2018, http://digitalreport.wearesocial.com