AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
XARİCİ SİYASƏT SAHƏSİNDƏ QƏRARLARIN QƏBUL EDİLMƏSİNİ DƏSTƏKLƏYƏN İNFORMASİYA-ANALİTİK SİSTEMİNİN İŞLƏNMƏSİ
Nəbibəyova G.Ç.

Məqalədə cəmiyyətin inkişafı prosesində İKT-nin rolu, dövlət idarəetmə orqanlarının, o cümlədən beynəlxalq münasibətlər sahəsinin informasiyalaşdırılmasının zəruriliyi göstərilib, bu sahədə mövcud olan problemlər araşdırılıb. Bu problemlərin həlli üçün informasiyanın toplanması, saxlanması, təhlili və emalının müasir metodlarına - verilənlərin anbarı konsepsiyası, OLAP verilənlərinin çoxölçülü operativ təhlili texnologiyası və Data Mining texnologiyasına əsaslanan qərarların qəbulunu dəstəkləyən informasiya-analitik sisteminin (QQD İAS) yaradılması təklif edilir. “E-Azərbaycan” Dövlət Proqramı çərçivəsində xarici siyasət sahəsində QQD İAS-ın yeri göstərilib. (səh. 64-72) 

 

Açar sözlər:informasiya-kommunikasiya texnologiyaları, elektron hökumət, informasiya məkanı, qərarların qəbuluna dəstək informasiya-analitik sistemi, verilənlərin anbarı, verilənlərin vitrini, OLAP, Data Mining
Ədəbiyyat
  • “Государственная программа по развитию связи и информационных технологий в Азербайджанской Республике на 2005-2008 гг. (Э-Азербайджан)” http://www.mincom.gov.az/az/main.html
  • “Национальная стратегия в области информационно-коммуникационных технологий во имя развития Азербайджанской Республики (2003-2012 гг.)” http://www.mincom.gov.az/az/main.html
  • Inmon B. Data Warehousing for Government. http://www.b-eye-network.com/view/522
  • Волков И., Галахов И. Архитектура современной информационно-аналитической системы. “Директор ИС”, №3, 2002.
  • Inmon B. Building the Data Warehouse (Fourth Edition), 2005, p. 543. http://reslib.com/book/24567
  • Гудков П.А. Разработка системы автоматизированного мониторинга на основе технологии OLAP: Дис. канд. техн. наук: 05.13.10: Пенза, 2005, 167 c.
  • Fayyad U., Piatetsky-Shapiro G., Smyth P.. "From Data Mining to Knowledge Discovery: An Overview".