AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
AZƏRBAYCAN TERMİNOLOJİ İNFORMASİYA SİSTEMİNİN YARADILMASININ KONSEPTUAL ƏSASLARI
Əliquliyev R.M., Qurbanova Ə.M.

Məqalədə Azərbaycanda və dünyada terminologiya fəaliyyətinin tarixi haqqında qısa məlumat  verilmiş, bu sahədə beynəlxalq standartlar və bir sıra beynəlxalq terminologiya mərkəzlərinin fəaliyyəti araşdırılmışdır. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının imkanları nəzərə alınmaqla Azərbaycan terminoloji informasiya sisteminin konseptual modeli  təklif edilmiş, sistemin yaratdığı imkanlar təhlil edilmişdir. (səh. 3-8)

Açar sözlər:terminologiya, terminoqrafiya, terminlərin harmonikləşdirilməsi, terminlər bankı, verilənlərin intellektual analizi texnologiyası, terminlərin təsnifatı.
Ədəbiyyat
  • S.Sadıqova. Azərbaycan dilində terminologiyanın təşəkkülü və inkişaf tarixi, Bakı, “Elm”, 2005.
  • Теория термина: комплексно-вариологический подход, http://www.bankrabot.com
  • International Information Centre for Terminology, http://www.infoterm.info
  •  www.termnet.org
  • www.krugosvet.ru
  • International Organization for Standartization, www.iso.org/iso/home.htm
  •  Nuopponen, Anita (1996). Terminological Information and Activities in World Wide Web. Christian Galinski and Klaus-Dirk Schmitz, http://www.lipas.uwasa.fi
  • Аспекты практической терминологической деятельности,  http://www.cnit.ssau.ru/iatp/work/budilev