AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
MÜASİR DÖVRDƏ TƏDRİS MƏTNLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ZƏRURƏTİ VƏ PROBLEMLƏRİ HAQQINDA
Sadıqov İ.C.

Məqalədə didaktik prosesə təsir edən başlıca amillər araşdırılır. Bu amillərdən biri – tədris mətnlərinin  mürəkkəbliyinin əhəmiyyəti, onun qiymətləndirilməsi üçün müvafiq metod və alqoritmlərin işlənməsinin zəruriliyi əsaslandırılır. Azərbaycandilli mətnlərin mürəkkəbliyini qiymətləndirmək üçün riyazi modelin və avtomatlaşdırma vasitələrinin  hazırlanmasına dair konkret təkliflər irəli sürülür. (səh. 97-102)

Açar sözlər:mətnin anlaşıqlığı, mətnin dəqiqliyi, mətnin mürəkkəbliyi, mətnin yığcamlığı, oxunabilirlik, şagirdlərin götürümlüyü, mətnlərin qiymətləndirilməsi metodları.
Ədəbiyyat
 • Константинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф., История педагогики – М.: Просвещение, 1982, 446 с.
 • Подласый И.П. Педагогика – М.: Юрайт-Издат, 2009, 540 с.
 • Микк, Я.А. Оптимизация сложности учебного текста, М.: Просвещение, 1981, 119 с.
 • Перовский Е.И. Методическое построение и язык учебника для средней школы, Известия АПН РСФСР, 1955, вып. 63, с. 3-139.
 • Криони Н.К., Никин А.Д., Филиппова А.В. Автоматизированная система анализа сложности учебных текстов, Вестник УГАТУ, Управление, ВТиИ T. Уфа : УГАТУ, 2008 11, №1 (28), 101–107.
 • Лернер И.Я. Критерии сложности некоторых элементов учебника. В кн.: Проблемы школьного учебника. М., 1974, вып. I. с. 47 - 58.
 • Пруха Я. К разработке параметров сложности учебного текста. В кн.: Проблемы школьного учебника. М., 1985, вып. 15. с. 143 - 164.
 • Ateşman, E. Türkçede Okunabilerliğin Ölçülmesi. Dil Dergisi, 58: 71-74, 1997
 • Dərslik necə olmalıdır?, Bakı, 2003, 120 s.
 • Abdullayev A.S. Azərbaycan dilinin tədrisi tarixindən – Bakı: Maarif, 1966, 332 s.
 • Беспалько В.П. Учебник. Теория создания и применения – М.: НИИ школьных технологий, 2006, 192 с.
 • Крупская Н.К. Какой нам нужен учебник - М.: Работник просвещение, 1930. - 49 с.
 • Проблемы школьного учебника: ХХ век: Итоги: Сборник (под ред. Зуева Д.Д.) М.: Просвещение, 2004, 384 с.
 • Mərdanov M., Şahbazlı F. Azərbaycanın təhsil siyasəti (1998-2005). II kitab. Bakı: Təhsil, 2005, 284 s.
 • DuBay H. The Classic Readability Studies – Costa Mesa, California: Impact Information, 112 р.
 • DuBay H. The Principles of Readability – Costa Mesa, California: Impact Information, 2004, 74 р.
 • Flesch R.F. The Art of Readable Writing – New York: Collier Books, 1986, 256 р.
 • Оборнева И.В. Автоматизированная оценка сложности учебных текстов на основе статистических параметров, Дис. канд. пед. наук, М., 2006, 120 с.