AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
AZƏRBAYCAN KİTABXANALARINDA ELEKTRON KATALOQLARIN İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ
Cəfərov C.A.

Məqalə Azərbaycan kitabxanalarında elektron kataloqun inkişaf et­di­ril­­­məsi  və e-kataloqa əlyetərlilik səviyyəsinin yüksəldilməsinin bəzi konseptual məsələlərinə həsr olun­muş­dur. Kitabxana işi sahəsində RFID, 3G və Web 3.0 kimi yeni nəsil texnologiyalarının tətbi­qi­nin zəruriliyi əsaslandırılmışdır. Milli Avtomatlaşdırılmış Kitabxana-İnfor­ma­si­ya Sis­te­mi­­nin (MAKİS) yaradılması, nitqin tanınması texnologiyasının e-ka­ta­lo­q­laş­dır­ma işi­nə tət­biq olun­ması təklif edilmişdir. (səh. 50-60)

Açar sözlər:Elektron kataloq, e-kitabxana, MAKİS, RFID, 3G, Web 3.0.
Ədəbiyyat
  • “Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”. Bakı: 2008
  • Jafarov J.A. Next-generation catalogues and automated library-information sys­tems in Azerbaijani libraries // Energy education science and technology (Part B). Social and Educational Studies (ISI Thomson, SCI), 2012, Vol. 4, № 4, pp. 2457-2462.
  • Мамбеталиев К.К. «КАБИС» - Казахская автоматизированная библиотеч­но-ин­фор­мационная система // Кітапхана, 2010, № 2-3, С.51-54.
  • Каримов У.Ф. Автоматизированная информационно-библиотечная сис­тема «KAR­MAT-M» / Материалы 16-й междунар. конф. Крым. Биб­лио­теки и инфор­ма­ционные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса. Крым: 2009, с. 162-167.
  • Dobreva M. Making the Most of RFID in Libraries // Library Review, 2010, Vol. 59. Iss. 4, pp. 310 -311.
  • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş.Əşyaların İnterneti, Ekspress infor­masiya, İnformasiya cəmiyyəti seriyası,  Bakı: “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2012, 48 s.
  • Hacking Exposed Linux: Linux Security Secrets & Solutions (third ed.). Ottawa: McGraw-Hill Osborne Media, 2008, pp. 298.
  • Бхуптани М., Морадпур Ш. RFID-технологии на службе вашего бизнеса. Москва: Альпина Паблишер, 2007, 290 с.
  • Əliyeva-Kəngərli A. Müasir Azərbaycanda elmin informasiya təminatı və kitab­xa­na­lar. Bakı: Elm, 2007, 394 s.
  • Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N. E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyi: ak­tual tədqiqat istiqamətləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2010, № 1, s. 3-13.