AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
ELEKTRON SƏNƏD DÖVRİYYƏSİ SİSTEMLƏRİNDƏ STANDARTLAŞDIRMA MƏSƏLƏLƏRİ: BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏ
Hacırəhimova M.Ş.

Məqalədə elektron sənədlərin idarə edilməsində standartlaşdırma məsələləri araşdırılır. Bu sahədə mövcud beynəlxalq və inkişaf etmiş ölkələrdə qəbul olunmuş milli standartlar təhlil olunur. Azərbaycanda müvafiq standartların tətbiqi ilə bağlı təkliflər irəli sürulür. (səh. 59-68)

Açar sözlər:elektron dövlət, elektron sənəd, elektron sənəd dövriyyəsi sistemi, standartlar
Ədəbiyyat
 • Дрожжинов В., Штрик А., Электронные правительства информационного общества, PC Week /REN, 15, 2000.
 • Adam A., Fundamentals of EDRMS. İmplementing Electronic Document and Record Management Systems. Nyu York: CRC Press, 2007, 282 p.
 • Hacırəhimova M.Ş., Elektron dövlət mühitində sənəd dövriyyəsi sistemlərinin aktual problemləri və həll yolları //İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2010, №2, s. 21-29.
 • İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 3 aprel 1998.
 • Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrdə kargüzarlığın aparılmasına dair təlimat. Azərbaycan Respublikası Qanunvericilik toplusu, 2003, №9.
 • “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Azərbaycan qəzeti, 10 mart 2004-cü il.
 • “İdarələrarası elektron sənəd dövriyyəsi haqqında əsasnamə”, 4 sentyabr 2012-ci il.
 • Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N., Rəqəm imzası texnologiyası. Bakı: Elm, 2003, 130 s.
 • http://www.iso.org/
 • http://www.ica.org/1402/about-committee-on-best-practice-standards/about-committee-on-best-practice-standards.html
 • http://www.aiim.org/
 • http://www.archives.sa.gov.au
 • http://www.iso.org/iso/home/standards_development/
 • Варламова Л.Н., Яганова А.А., Форматы электронных документов, используемые в управлении документацией // Делопроизводство, 2009, №3, с. 27-31.
 • Плискин Е.Л., Управление версиями в системах коллективного создания документов /Сборник трудов ИСА РАН "Развитие безбумажной технологии в организационных системах". -М., 1999.
 • http://www.w3.org/
 • http://www.oasis-open.org/standards
 • http://www.defense.gov/webmasters/policy/dodd501 52p.pdf
 • Department of Defense. Electronic Records Management Software Applications Design Criteria Standard. April 25, 2007 http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/-pdf/501502std.pdf
 • http://www.dlmforum.eu
 • http://moreq2.eu
 • http://www.nationalarchives.gov.uk/electronicrecords/function.htm
 • http://www.bsigroup.com/en/Standards-and-Publications/
 • http://www.kbst.bund.de/saga
 • http://www.kbst.bund.de/-,413/DOMEA-Konzept.htm
 • Храмцовская Н., Стандартизация электронного документооборота: российский  опыт // Информационная безопасность, 2010, №6, стр. 22-23.