AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
İNNOVATİV İNFORMASİYA İQTİSADİYYATININ FORMALAŞMASINDA VƏ İNKİŞAFINDA İKT-NİN TƏSİRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ
Əliyev Əlövsət Q., Əliyeva Aybəniz S.

Məqalədə innovativ iqtisadiyyatın xarakterik xüsusiyyətləri və formalaşması məsələləri təhlil olunmuşdur. İKT-nin informasiya iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsindəki  rolu göstərilmişdir. İnformasiya və bilik resurslarının səciyyəvi xüsusiyyətləri  və onların digər ənənəvi istehsal faktorları olan əmək və kapital  arasındakı qarşılıqlı münasibətləri nəzərdən keçirilmişdir. İKT sektorunun  iqtisadiyyatın  inkişaf etdirilməsinə  təsirinin qiymətləndirilməsi sahəsində müxtəlif yanaşmalar araşdırılmışdır. İKT-nin dayanıqlı iqtisadi inkişafın, o cümlədən  ümumi daxili məhsulun (ÜDM) və əmək məhsuldarlığının yüksəlməsinə təsiri öyrənilmişdir. İnformasiyalaşdırmanın səviyyəsinin ümumi iqtisadi inkişafa təsiri ilə bağlı iqtisadi-statistik metodların və modellərin tətbiqi xüsusiyyətlərinə baxılmışdır. İKT-nin iqtisadi inkişafa təsirinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı tövsiyələr verilmişdir. (səh. 57-66)

Açar sözlər:informasiya iqtisadiyyatı, informasiya və bilik resursları, istehsal amilləri, iqtisadi-statistik metodlar və modellər, qiymətləndirmə üsulları
Ədəbiyyat
 • Пидоймо Л.П., Бутурлакина Е.В. Cущность категорий «информационное общество», «информационная экономика» // Современная экономика: проблемы и решения, 2010, 4 (4), ст. 112-119
 • Базылев Н. И., Грибанова Н. Л. "Новая экономика", ее движущие силы и тенденции развития // Проблемы современной экономики, N 1/2 (17/18), 2006.
 • ИКТ-компетенции как фактор социально-экономического развития России / Под  ред. Хохлова Ю.Е.,  Шапошника  С.Б., М., Институт  развития  информационного общества, 2012, 70 с, http://www.iis.ru/docs/e-competences_full_report.pdf
 • Atkinson , McKay  A. Digital Prosperity: Under standing the Economic Benefits of the Information Technology Revolution // The Information Technology and Innovation Foundation, March 2007, 78 p.
 • Erdil E., Turkcan B., Yetkiner I.H., “Does Information and Communication Technologies Sustain Economic Growth? The Underdeveloped and Developing Countries Case”, IUE Department of Economics WP0901 (2009), Available at http://eco.ieu.edu.tr/wp-content/wp0901.pdf
 • Ставцева Т.Н. Место и роль информационных ресурсов в современной экономике / Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки, 2010, № 3-1, c. 37-44.
 • Юсупов Р.М. Информатизация как фактор инновационного роста экономики // Экономика и управление, 2009, № 10, ст 5-10.
 • Som O. Innovation without R&D: Heterogeneous Innovation Patterns of Non-R&D-Performing Firms in the German Manufacturing Industry, 2012, XVIII, 461p.
 • Zanini Trust within Organizations of the New Economy // The New Economy (NE), Book Chapter, p. 89-159.
 • Datta A., Agarwal S. Telecommunications and economic growth: a panel data approach // Applied Economics - APPL ECON , vol. 36, No. 15, pp. 1649-1654, 2004.
 • Ahmed E.M., Ridzuan R. The Impact of ICT on East Asian Economic Growth: Panel Estimation Approach. Journal Knowledge  Economy, 26 may 2012.
 • Feng ,  Xiao Y. The Study on Influence of Information Technology on Knowledge Economy / International Asia Symposium on Intelligent Interaction and Affective Computing, 8-9 December, 2009, pp. 25 – 28.
 • Ji Z., Sun Q. The analyze of the impact of Information Technology from the perspective of the Information Economy / 2nd International Conference on Power Electronics and Intelligent Transportation System (PEITS), 2009, 19-20 Deceber.,  pp.332 – 336.
 • Стрелец И.А. Сетевая экономика, М, Эксмо, 2006, 208 с.
 • http://www.bcg.com
 • Баркалов С.А., Демченко К.С, Руссман И.Б. Модели анализа деятельности производственных объединений на базе функций Кобба-Дугласа, М., 2000, 79 с.
 • Chen Y., Qu L. “The Impact of ICT on the Information Economy”, Proceedings of 2008 International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing. 2008,  12-14 October, pp. 1-4.
 • Fadun O.S. Information and Communication Technology (ICT) and Insurance Companies Profitability in Nigeria // International Journal of Business and Management Invention, Vol. 2 Issue 1, January 2013, pp. 84-92.
 • Lee S.H., Levendis J., Gutierrez L. Telecommunications and economic growth: an empirical analysis of sub-Saharan Africa // Applied Economics, Volume 44, Issue 4, 2012, pp. 461-469.
 • Chavula H.K. Telecommunications development and economic growth in Africa // Information Technology for Development , vol. ahead-of-p, no. ahead-of-p, pp. 1-19, 2012.
 • İmanov C., Həsənli Y.H. İqtisadi inkişaf faktorlarinin təhlilinin fazi istehsal funksiyasi "Kibernetika və informatika problemləri" mövzusunda  Beynəlxalq konfrans , 24-26 oktyabr 2006-cı il, www.science.az/cyber/pci2006