AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
İNTERNET İQTİSADİYYATININ MÜASİR VƏZİYYƏTİNİN TƏHLİLİ VƏ İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ
Əliyev Əlövsət Q.

Məqalədə İnternetin tədqiqat obyekti kimi çoxprofilli xarakter daşıdığı göstərilir və onun iqtisadiyyatının öyrənilməsi zərurəti əsaslandırılır. Müasir iqtisadi sistemdə İnternetin rolu və yeri təhlil olunur, İnternet iqtisadiyyatının formalaşması tendensiyaları göstərilir. İKT-in və İnternetin mövcud vəziyyəti tədqiq olunur və inkişaf perspektivləri araşdırılır. İnternet iqtisadiyyatının elmi-tədqiqat istiqamətləri təklif olunur. (səh. 21-30)

Açar sözlər:İnternet iqtisadiyyatı, informasiya iqtisadiyyatı, elektron idarəetmə, e-dövlət texnologiyaları
Ədəbiyyat
 • Алгулиев Р.М., Алиев А.Г. Основные направления академической  и инновационной деятельности в развитии сферы ИКТ в Азербайджане // Ukrainian journal Ekonomist, 2013, №5, c. 30-34.
 • “Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə İKT üzrə Milli Strategiya (2003-2012), Bakı şəhəri, 17 fevral 2003-cü il, “Azərbaycan” qəzeti, 18 fevral 2003-cü il.
 • “Azərbaycan - 2020: Gələcəyə Baxış” İnkişaf Konsepsiyası, 29 dekabr 2012-ci il, http://www.president.az
 • Etro F. Economic Principles and Policy for the New Economy. Endogenous Market Structures and the Macroeconomy, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009, pp. 247-308.
 • Шеншин А.С. Интернет-Экономика. Электронное учебно-методическое пособие, Нижегородский госуниверситет, 2012, 48 с.
 • Курицкий А.Б. Интернет-экономика: закономерности формирования и функционирования, СПб., Изд-во СПб. гос. ун-та, 2000, 232 с.
 • Zhongyan L. Study on Internet economy-based consumption demand theory / Information Science and Engineering (ICISE), 2010, 2nd International Conference on Publication Year, 2010, pp. 618 – 621.
 • King D., Dennis A. Introduction to Internet and the Digital Economy Track / System Sciences (HICSS), 2013, 46th Hawaii International Conference on  Date 7-10 Jan. 2013, pp. 27-33.
 • Gunnar E. The Internet as a Global Production Reorganizer: The Old Industry in the New Economy // Economic Complexity and Evolution, 2013, pp. 243-271.
 • Əliquliyev R.M., Əliyev Ə.Q. İqtisadi proseslərdə informasiya texnologiyaları, Bakı, Elm, 2002. 48 s.
 • Алигулиев Р.М., Алиев А.Г. Экономические особенности информационных технологий. Баку, Элм. 2002. 56 c.
 • Алиев А.Г. Проблемы информатизации общества и экономики. Баку, Элм, 2003, 460 c.
 • Алиев А.Г. Теоретико-прикладные аспекты информатизации гуманитарных отраслей. Баку, Элм, 2006 г., 474 с.
 • Алигулиев Р.М., Алиев А.Г. Общее состояние и направление развития ИKТ в Азербайджане / Мат-ы МРФ-2002, Сборник научных трудов по материалам 1-го Международного радиоэлектронного Форума "Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития" МРФ, 2002, c. 16-19.
 • http://mincom.gov.az/assets/pdf/Hesabat-2012.pdf
 • http://www.stat.gov.az/source/information_society
 • Yüksək Texnologiyalar Parkının yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı,  5 noyabr 2012-ci il,  http://www.president.az.