AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
QLOBAL VULQARİZM BAZASININ YARADILMASI MƏSƏLƏLƏRİ
Əliquliyev Rasim M., Cəfərov Yadigar M.

İnformasiya cəmiyyətində etik normaların qorunması məsələləri nəzərdən keçirilmiş, İnternet mühitində vulqar sözlərdən istifadə problemi təhlil edilmişdir. Cəmiyyətin mədəni inkişafı, informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından arzuolunmaz sayılan bu problemin həlli üçün qlobal antivulqar bazasının yaradılması təklifi irəli sürülmüşdür. (səh. 61-66)

Açar sözlər:vulqarizm, vulqar leksika, antivulgar, domen adları, wordfilter, informasiya cəmiyyəti, arzuolunmaz kontent
Ədəbiyyat
  • Əliquliyev R.M., Mahmudova R.Ş. İnformasiya mədəniyyəti: mahiyyəti və formalaşdırılması problemləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri. Bakı, 2010, №1, 14-22.
  • http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/poa.html#c10
  • Fərəcov R. İzahlı dilçilik lüğəti. Bakı, “Maarif”, 1969, 143 s.
  • Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N., Yusifov F.F. Cəmiyyətin informasiya təhlükəsizliyinə dair bəzi konseptual baxışlar // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, № 2, 2011, s. 3-9.
  • http://www.99u.com/articles/6844/the-five-levels-of-communication-in-a-connected-world.
  • Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. Изд-во Урал. ун-та, 1999, 432 с.
  • http://www.en.wikipedia.org/wiki/Wordfilter
  • http://www.sozdat-forum.ru/wiki/Sozdanie-fil_tra-necenzurnqih-slov.html