AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
GENİŞLƏNƏN UNİVERSAL KOMPÜTER ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ EFFEKTİV AXTARIŞ
Bazlı Behnam S., Llewellyn-Jones David, Merabti Məcid M.

Kliyent-server texnologiyalarının mərkəzləşdirilmiş sistemlər çərçivəsində aşağı səviyyəli protokollardan istifadə edən ənənəvi mexanizmləri hazırda mobil hostlarla və universal mərkəzləşdirilməmiş sistemlər üzərində dinamik protokollar ilə əvəz olunur. Verilənlər trafikinə qiymətlərin artması və effektiv kommunikasiya və sistemlərin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi zərurəti effektli və təsirli kommunikasiya metodlarının tətbiqini və universal P2P-şəbəkələrdə üzvlərin və resursların dinamik dəyişməsi probleminin həllini tələb edir. Bu işdə təyinat qovşağının vəziyyətinin qlobal əlyetərliliyi əsasında effektli marşrutlaşdırmaya başlanması üçün yeni paylanma və intellektual axtarış metodundan istifadə edilir. Bu metod, genişlənən şəbəkələr daxilində uğursuz sorğuların yüksək dəyərini nəzərə alaraq, bu şəbəkənin effrektliliyini yaxşılaşdırmağa və gözləmə vaxtını azaltmağa imkan verəcəkdir. (səh. 10-20)

Açar sözlər:Paylanmış hesablamalar, genişlənmə; P2P, overley şəbəkələr, təhlükəsizlik, axtarış
Ədəbiyyat
 • Li Y., Tian C., Diggavi S., Chiang M., Calderbank A. Network resource allocation for competing multiple description transmissions // IEEE Trans. Commun., vol. 58, no. 5, pp. 1493–1504, May 2010.
 • Papers R., Meng J. Paper Communications and Networking, vol. 2, no. 1, 2008.
 • Panda G. K., Tripathy B. K., Jha S. K., Security Aspects in Mobile Cloud Social Network Services, Int. J., vol. 2, no. 1, 2011.
 • Dixon C., Uppal H., Brajkovic V., Brandon D. ETTM : A Scalable Fault Tolerant Network Manager, Network.
 • Greenberg B. A., Hamilton J. R., Kandula S., Kim C., Lahiri P., Maltz A., Patel P., Sengupta S. VL2 : A Scalable and Flexible Data Center Network, Access Yournal vol. 09, pp. 95–104, 2009.
 • Edwards W.K., Grinter R. E. At Home with Ubiquitous Computing : Seven Challenges 2 The Seven Challenges, Seven., year.
 • Wei T., Wang C.-H., Chu Y.-H., Chang R.-I. A Secure and Stable Multicast Overlay Network with Load Balancing for Scalable IPTV Services // Int. J. Digit. Multimed. Broadcast., vol. 2012, no. i, pp. 1–12.
 • Chung Y. Distributed denial of service is a scalability problem // ACM SIGCOMM Comput. Commun. Rev., 2012, vol. 42, no. 1, p. 69, Jan.
 • Nguyen D. T., Nguyen B. L., Vu D. L. Improving Freenet’s Performance by Adaptive Clustering Cache Replacement / 2009 IEEE-RIVF Int. Conf. Comput. Commun. Technol., 2009, pp. 1–7.
 • Rasti A. H., Stutzbach D., Rejaie R. On the Long-term Evolution of the Two-Tier Gnutella Overlay / Proc. 25TH IEEE Int. Conf. Comput. Commun., 2006, pp. 1–6.
 • Ritter J. Why Gnutella Can’t Scale. No, Really, 2001, 13 p., http://www.cs.rice.edu
 • Sen S., Wang J. Analyzing Peer-To-Peer Traffic Yournal, vol. 12, no. 2, pp. 219–232, 2004.
 • Rowstron A., Druschel P. Pastry : Scalable, distributed object location and routing for large-scale peer-to-peer systems / Proceedings of the IFIP/ACM International Conference on Distributed Systems Platforms Heidelberg, London, Springer-Verlag, 2001, pp. 329-350.
 • Stoica I., Morris R., Liben-Nowell D., Karger D. R., Kaashoek M. F., Dabek F., Balakrishnan H. Chord: a scalable peer-to-peer lookup protocol for internet applications // IEEE/ACM Trans. Netw., Feb. 2003, vol. 11, no. 1, pp. 17–32.
 • Kempf J., Pierre R. St., Pierre P. St. Service Location Protocol for Enterprise Networks: Implementing and Deploying a Dynamic Service Finder. John Wiley & Sons, year.