AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
GENİŞZOLAQLI İNTERNETİN İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ: MÖVCUD VƏZİYYƏT, PROBLEMLƏR VƏ HƏLLİ YOLLARI
Mahmudov Rasim Ş.

Məqalədə genişzolaqlı İnternetin inkişaf perspektivləri araşdırılır. Onun iqtisadi, siyasi, sosial və mədəni sahələrə təsiri analiz edilir. Genişzolaqlı İnternetin ekosistemini təşkil edən infrastruktur və xidmətlər, şəbəkəyə qoşulma qurğuları, proqram və kontent, maliyyələşmə, insan faktoru məsələləri ilə bağlı problemlər və onların həlli yolları göstərilir. İnternetin inkişafı ilə bağlı tənzimləmə tədbirləri, müvafiq sahə strukturunun və bazarın stimullaşdırılması, müxtəlif sahələrin maraqlarının nəzərə alınması, genişzolaqlı İnternetin inkişafına dair strategiya və planların hazırlanmasına dair təkliflər irəli sürülür. (səh. 21-32)

Açar sözlər:genişzolaqlı İnternet, İnternet infrastrukturu, İnternetin ekosistemi, İnternet bazarı, İnternetin tənzimlənməsi, İnternetin inkişaf strategiyası
Ədəbiyyat
 • Editors Kelly T. and Rossotto C.M. Broadband Strategies Handbook, International Bank for Reconstruction and Development, 2012, 408 p.
 • La Rue F. Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expressionm, 2011, 22 p., http://www.ohchr.org
 • ITU calls for broadband Internet access for half the world’s population by 2015, http://www.itu.int/net/itunews/issues/2010/05/12.aspx
 • http://www.mincom.gov.az
 • Katz R. Impact of Broadband on the Economy, Geneva, ITU, 2012, 136 p.
 • Nottebohm O., Manyika J., Bughin J., Chui M., Syed A.-R. Online and Upcoming: The Internet’s Impact on Aspiring Countries , McKinsey & Company, 2012, 32 p.
 • Information Economy Report 2012: The Software Industry and Developing Countries, UNCTAD, New York and Geneva, 2012, 72 p.
 • Broadband Commission for Digital Development delivers report, http://www.itu.int
 • "In Focus: eHealth Opportunities and Challenges", ITU Telecom World 2011, http://world2012.itu.int/itu-telecom-focus-5
 • e-Accessibility Policy Toolkit for Persons with Disabilities, http://www.e-accessibilitytoolkit.org
 • G3ict – the Global Initiative for Inclusive Information and Communication Technologies, http://www.g3ict.org
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnternet fenomeninə çoxaspektli baxış // Ekspress-informasiya. İnformasiya cəmiyyəti seriyası, Bakı, “İnformasiya texnologiyaları” nəşriyyatı, 2010, 96 s.
 • UNESCO Policy Brief, ICTs and Indigenous People, 2011, 12 p.
 • Доклад Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. Широкополосный доступ к Интернету для инклюзивного цифрового общества, Женева, 2012, 26 с.
 • OECD, UNESCO and the Internet Society. The Relationship Between Local Content, Internet Development, and Access Prices, OECD Digital Economy Papers No. 217, Paris, 2013, 141 p.
 • Cohen E.S. Broadband Internet: Access, Regulation and Policy. Nova Publishers, 2008, 150 p.
 • Kum H. Global Broadband Diffusion: Identifying the Factors Affecting a Country's Broadband Deployment and a Government's Role in it, ProQuest, 2008, 119 p.
 • Holznagel B., Picot A., Deckers S., Grove N., Schramm M. Strategies for Rural Broadband: An economic and legal feasibility analysis. Springer Science & Business Media, 2010, 271 p.
 • http:// broadbandtoolkit.org