AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
İNFORMASİYA İQTİSADİYYATININ İNKİŞAF SƏVİYYƏSİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ÜZRƏ İNDİKATORLAR SİSTEMİNİN İŞLƏNMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ
Əliyev Əlövsət Q., Əliyeva Aybəniz S.

Məqalədə informasiya iqtisadiyyatının inkişaf səviyyəsinin qiymətləndirilməsində daha çox  istifadə olunan müxtəlif indikatorlar sisteminin təhlili verilmişdir. Onların  işlənməsi və təhlili ilə bağlı əsas metodoloji yanaşmalar analiz olunmuşdur. Bu sahədə mövcud olan problemlərin aradan qaldırılması ilə bağlı bəzi tövsiyələr irəli sürülmüşdür. “Şəbəkə hazırlığı”, “Elektron hazırlıq”, “İKT-nin inkişafı”, “Bilik iqtisadiyyatı”, “Qlobal innovasiya”, “Qlobal rəqabətədavamlılıq” kimi indekslərin mahiyyəti şərh olunmuş və həmin indekslər üzrə bəzi ölkələrin reytinqi təhlil edilmişdir. (səh. 65-74)

Açar sözlər:informasiya iqtisadiyyatı, informasiya cəmiyyəti, indikatorlar sistemi, iqtisadi göstəricilər
Ədəbiyyat
 • Uday M. A., Hiranya K. N. Size, Structure and Growth of the U.S. Information Economy /Book -Managing in the Information Economy, Annals of Information Systems, 2007, Volume 1, pp. 1-28.
 • Golinski Analysis of Composite Indices Used in Information Society Research Digital Information Processing and Communications // Communications in Computer and Information Science, 2011, Volume 188, pp. 391-405.
 • OECD Handbook on Constructing Composite Indicators, Methodology and User Guide, OECD, 2008, 162 p.
 • Saltelli Composite Indicators between Analysis and Advocacy // Social Indicators Research, March 2007, Volume 81, Issue 1, pp 65-77.
 • Əliyev Ə.Q., Əliyeva A.S. Biliklər iqtisadiyyatinin formalaşması və inkişaf səviyyəsinin qiymətləndirilməsi metodologiyasının işlənilməsi zərurəti / II Respublika elmi konfransı: Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları. Sumqayıt Dövlət Universiteti, 27-28 noyabr 2012-ci il.
 • Микова Н. С. Aнализ систем мониторинга развития экономики знаний и информационного общества // Интеллект. Инновации. Инвестиции, № 2, 2011,    с. 53-64.
 • Бортвин Д.О., Лобза Е.В., Хасаншин Р.Р. Оценка инновационного потенциала через призму индикаторов развития информационного общества и экономики знаний  // Вестник международных  организаций, 2010, № 1 (27), c. 33-50.
 • The Networked Readiness Index 2013, The Global Information Technology Report, 2013, http://www3.weforum.org
 • Digital economy rankings 2010. Beyond e-readiness. The Economist Intelligence Unit, The IBM Institute for Business Value, http://www.graphics.eiu.com
 • Measuring the information society - 2013, ICT development index (IDI) 2011-2012. International Telecommunications Union, Geneva, Switzerland. Available, http://www.itu.int
 • Московкин В. М., Делюкс Т., Альхадид Б.Э. Развитие методологии оценки экономики знаний (на примере стран ASEAN и MEDA) // Международная экономика, Москва, 2011, № 4., c. 59-75.
 • World Bank. Knwoledge for development. KEI and KI Indexes (KAM 2012), Washington, DC, USA, http://info.worldbank.org.
 • The Global Innovation Index 2013. Stonger Innovation Linkages for Global Growth, http://www.wipo.int
 • Shami A.A., Lotfi A., Lai E., Coleman S. Unified knowledge economy competitiveness index using fuzzy clustering model/Symposium on Computational Intelligence for Financial Engineering and Economics (CIFEr), 2011 IEEE 11-15 April 2011, 1-6.
 • IMD World Competitiveness Yearbook, 2013, International Institute for Management Development (IMD), http://www.imd.org  
 • Cherchye L., Moesen W., Rogge N., Puyenbroeck T.V. Constructing a Knowledge Economy Composite Indicator with Imprecise Data  // Public ekonomics : Center  for Economic Studes; Discussions Paper Series (DPS), http://www.econ.ku