AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
İNFORMASİYA İQTİSADİYYATINDA İNNOVASİYALAR ÜZRƏ MONİTORİNQ SİSTEMİNİN GÖSTƏRİCİLƏR BAZASININ İŞLƏNMƏSİNİN KONSEPTUAL ƏSASLARI
Əliyev Əlövsət Q., Şahverdiyeva Roza O.

Məqalədə ölkədə informasiya iqtisadiyyatının innovativ əsaslarla inkişaf etdirilməsi zərurəti göstərilmişdir. Yeni yaranmış iqtisadi mühitdə İKT-ə əsaslanan informasiya iqtisadiyyatının xüsusiyyətləri izah olunmuşdur. İnnovasiya üzrə mövcud vəziyyətin təhlili və qiymətləndirilməsi məqsədilə təklif olunan monitorinq sisteminin təyinatı izah olunmuş, onun məqsəd və vəzifələri göstərilmişdir. Monitorinq sisteminin yaradılması üçün konseptual formada ilkin göstəricilərin mərkəzi bazasının və müxtəlif istiqamətlər üzrə alt bazalarının məzmunu müəyyənləşdirilmiş və tərkibi təklif olunmuşdur. Bir çox istiqamətlərdə altbazalara daxil olacaq göstəricilər cədvəllər və sxemlər şəklində izah olunmuşdur. (səh. 50-60)

Açar sözlər:innovasiya prosesləri, innovasiya fəaliyyəti, monitorinq sistemi, göstəricilər bazası, innovasiya xərcləri, innovasiya infrastrukturu, innovasiyanın elmi profili
Ədəbiyyat
 • “Azərbaycan-2020: Gələcəyə Baxış” İnkişaf Konsepsiyası, 29 dekabr 2012-ci il, http://www.president.az
 • “Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair 2014-2020-ci illər üçün Milli Strategiya”, 2 aprel 2014-cü il, http://www.president.az
 • Алгулиев Р.М., Алиев А.Г.. Некоторые аспекты формирования ИКТ-ориентированных национальных инновационных систем // Проблемы современной экономики.  Евразийский международный научно-аналитический журнал, 2011, № 4, c. 21-24.
 • Рощина И.В. Разработка системы мониторинга в инновационной сфере региона // Вестник Томского государственного университета, 2010, № 337, с. 153-158.
 • Cambini C., Ward M.R., Kretschmer T. ICT and Innovation: Editorial // Information Economics and Policy, Vol. 25, №3, 2013, pp. 107-108.
 • Hüseynova A.D. Milli innovasiya sisteminin qiymətləndirmə indikatorları // AMEA Xəbərləri. Elm və innovasiya seriyası, 2011, №1(5), s.15-22.
 • Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 2 №-li innovasiya forması, http://www.stat.gov.az   
 • Frane A. Innovation: Measurement and Indicators. Measuring National Innovation Performance. 2014, pp. 9-13.
 • Rochina-Barrachina E.,  Mañez J.A., Sanchis-Llopis J.A. Process innovations and firm productivity // Small Business Economics, February 2010, Vol. 34, Issue 2,  pp. 147-166.
 • Kubicko P., Landryova L., Mihal R., Zolotova I. Measurement, Classification and Evaluation of the Innovation Process and the Identification of Indicators in Relation to the Performance Assessment of Company’s Innovation Zones. Book Title: Advances in Production Management Systems. Competitive Manufacturing for Innovative Products and Services, 397, 2013, pp. 661-668.
 • Ситенко Д.А. Макроэкономические показатели оценки инновационной деятельности: европейский опыт // Вестник ВУ, 2010, № 3 (23), c.149-154.
 • Сингаевский Д.В. К вопросу о совершенствовании системы показателей статистики инноваций // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов, 2008, № 1, с.150-153.
 • Климкин А.А.. Анализ показателей инновационной деятельности в Хабаровском крае // Журнал Власть и управление на Востоке России, 2013, № 2 (63), с.1-10.
 • Спицын В.В.. Сравнительный анализ показателей инновационной деятельности России и зарубежных стран // Вестник ТГУ, 2010, № 331, с.153-158.
 • Weinberger N., Decker , Fleischer T., Schippl J. A new monitoring process of future topics for innovation and technological analysis: informing Germanys’ innovation policy // European Journal of Futures Research, 2013. pp. 2-9.
 • European innovation scoreboard 2008, Comparative analysis of innovation Performance, 2009, PRO INNO. Europe, www.proinno-europe.eu.