№1, 2012

STANDARDIZATION PROBLEMS OF ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT
Makrufa Sh.Hajirahimova

The paper deals with the problem of standardization in the management of electronic documents. The existing international and national standards in this area adopted in the developed countries are analyzed. The suggestion is put forward for the application of appropriate standards in Azerbaijan. (pp. 59-68)

Keywords:electronic government, electronic document, electronic document management systems, standardization
References
 • Дрожжинов В., Штрик А., Электронные правительства информационного общества, PC Week /REN, 15, 2000.
 • Adam A., Fundamentals of EDRMS. İmplementing Electronic Document and Record Management Systems. Nyu York: CRC Press, 2007, 282 p.
 • Hacırəhimova M.Ş., Elektron dövlət mühitində sənəd dövriyyəsi sistemlərinin aktual problemləri və həll yolları //İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2010, №2, s. 21-29.
 • İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 3 aprel 1998.
 • Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrdə kargüzarlığın aparılmasına dair təlimat. Azərbaycan Respublikası Qanunvericilik toplusu, 2003, №9.
 • “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Azərbaycan qəzeti, 10 mart 2004-cü il.
 • “İdarələrarası elektron sənəd dövriyyəsi haqqında əsasnamə”, 4 sentyabr 2012-ci il.
 • Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N., Rəqəm imzası texnologiyası. Bakı: Elm, 2003, 130 s.
 • http://www.iso.org/
 • http://www.ica.org/1402/about-committee-on-best-practice-standards/about-committee-on-best-practice-standards.html
 • http://www.aiim.org/
 • http://www.archives.sa.gov.au
 • http://www.iso.org/iso/home/standards_development/
 • Варламова Л.Н., Яганова А.А., Форматы электронных документов, используемые в управлении документацией // Делопроизводство, 2009, №3, с. 27-31.
 • Плискин Е.Л., Управление версиями в системах коллективного создания документов /Сборник трудов ИСА РАН "Развитие безбумажной технологии в организационных системах". -М., 1999.
 • http://www.w3.org/
 • http://www.oasis-open.org/standards
 • http://www.defense.gov/webmasters/policy/dodd501 52p.pdf
 • Department of Defense. Electronic Records Management Software Applications Design Criteria Standard. April 25, 2007 http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/-pdf/501502std.pdf
 • http://www.dlmforum.eu
 • http://moreq2.eu
 • http://www.nationalarchives.gov.uk/electronicrecords/function.htm
 • http://www.bsigroup.com/en/Standards-and-Publications/
 • http://www.kbst.bund.de/saga
 • http://www.kbst.bund.de/-,413/DOMEA-Konzept.htm
 • Храмцовская Н., Стандартизация электронного документооборота: российский  опыт // Информационная безопасность, 2010, №6, стр. 22-23.