AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
KİBERMÜNAQİŞƏLƏRİN YARATDIĞI PROBLEMLƏR VƏ ONLARIN HƏLLİ YOLLARI
Ələkbərova İradə Y.

Məqalədə kiberməkanda baş verən münaqişələr və informasiya qarşıdurmaları ilə bağlı problemlər analiz edilir. Kiberhücumların məqsəd və hədəfləri göstərilir, kiberməkanda informasiya qarşıdurmasının üsul və vasitələri təsnifatlandırılır. Kibermünaqişələrdə informasiya təhlükəsizliyi vasitələrindən effektiv istifadə üçün əsas şərtlər göstərilir. (səh.35-40)

Açar sözlər:kibermünaqişə, kiberməkan, informasiya təhlükəsizliyi, şəbəkə müharibəsi, kiberhücum, kompüter cinayətkarlığı
Ədəbiyyat
 • Алекперова И.Я. Comparative analysis of information attacks in Internet // Информационные технологии и компьютерная инженерия, №3 (19), 2010, стр. 81–87.
 • Имамвердиев Я.Н. Модель ситуационного управления информационной безопасностью электронного правительства // Информационные технологии. ­ 2014. ­ № 8. ­ С. 24–­33. ­
 • Алгулиев Р.М., Володин А.В., Устинов Г.Н. Некоторые подходы к технологии обеспечения информационной безопасности при работе в сети Интернет // Тез. докл. юбилейной научно-технической конференции профессорско-преподавательского, научно и инженерно-технического состава МТУСИ. М., 2001, с. 265–266.
 • İmamverdiyevN. Yeni nəsil milli kibertəhlükəsizlik strategiyalari // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2013, №2 (8), 42–51.
 • Gibson Neuromancer, Ace Books, 1984, 271 p.
 • Klimburg A., Mirtl Ph. Cyberspace and Governance. The Austrian Institute for International Affairs, 2012, 65 p.
 • http://www.economist.com/node/16478792
 • Arguilla J., Ronfeldt D. Cyberwar is coming! // Comparative Strategy, vol. 12, no 2, 1993, pp. 141-165.
 • LewisA. Assessing the risks of cyber terrorism, cyber war and other cyber threats // Center for Strategic and International Studies, 2002, pp. 3–12.
 • Сойер П. Третья мировая может начаться в Интернете // Computerworld Россия, М., № 32, 2009, с. 29.
 • Ələkbərova İ.Y. İnformasiyamüharibəsitexnologiyaları, “İnformasiyatexnologiyaları” nəşriyyatı, Bakı, 2012, 108 səh.
 • Schmitt M. N. Classification of cyber conflict // Conflict and Security, 2012, vol. 17, no. 2, pp. 241–250.
 • Applegate S.D., Stavrou A. Towards a cyber conflict taxonomy / Proceedings of the5th International Conference On Cyber Conflict, 4-7 June, 2013, Tallinn, pp. 431–448.