AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
AZSCİENCENET ELM-KOMPÜTER ŞƏBƏKƏSİ: İNKİŞAF MƏRHƏLƏLƏRİ, İNTERNET XİDMƏTLƏRİ VƏ PERSPEKTİVLƏRİ
Ələkbərov Rəşid Q.

Məqalə AzScienceNet elm-kompüter şəbəkəsinin elmi-tədqiqat, elmi-praktiki və tədris məsələlərinin həyata keçirilməsində AMEA-nın institut və təşkilatlarının genişzolaqlı İnternet xidmətləri ilə təminatına həsr olunur. AzScienceNet-in AMEA-nın əməkdaşlarına göstərdiyi Wi-Fi, Eduroam, Cloud Computing, Hosting, e-mail, Distant təhsil və s. xidmətlər xarakterizə olunur. AzScienceNet şəbəkəsinin Azərbaycanda informasiya cəmiyyətinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı əsas hədəflərdən biri olduğu və öz fəaliyyəti ilə bu istiqamətdə görülən işlərə yaxından dəstək verdiyi göstərilir. (səh. 12-22)

Açar sözlər:informasiya cəmiyyəti, e-elm, AzScienceNet, internet xidmətləri, bulud texnologiyaları, eduroam, cloud computing, informasiya təhlükəsizliyi.
Ədəbiyyat
  • https://www.terena.org
  • Ələkbərov R.Q. AzScienceNet şəbəkəsinin xidmətlərindən istifadə siyasəti haqqında // Elektron Elm Problemləri üzrə I Respublika elmi-praktiki konfransı, 15-16 noyabr, 2012, Bakı, Azərbaycan, 89-90.
  • Nəbiyev B.R. AzScienceNet şəbəkəsində informasiya təhlükəsizliyinin monitorinqi sistemi haqqında // Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş İnformasiya Təhlükəsizliyi Problemləri üzrə I Respublika elmi-praktiki konfransı, 17-18 may, 2013, Bakı, Azərbaycan.
  • Nəbiyev B.R. İnformasiya Təhlükəsizliyi baxımından Kritik Vəzifələr üçün Tələblər Sisteminin Formalaşdırılması // Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “İnformasiya Təhlükəsizliyi Problemləri üzrə I Respublika elmi-praktiki konfransı”, 17-18 may, 2013, Bakı, Azərbaycan, 128.
  • Ələkbərov R.Q. AzScienceNet şəbəkəsinin informasiya təhlükəsizliyi siyasəti haqqında // Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “İnformasiya Təhlükəsizliyi Problemləri üzrə I Respublika elmi-praktiki konfransı”, 17-18 may, 2013. Bakı, Azərbaycan, 126-127.
  • Alguliev R.M., Alekperov R.G. CLOUD COMPUTING: Modern state, problems and prospects. // Telecommunications and Radio Engineering. USA, 2013, DOI:10.1615 // TelecomRadEng. Number 3. v72 . i3.80.  255-266.
  • Marios D. Dikaiakos, George Pallis, Dimitrios Katsaros, Pankaj Mehra, Vakali Athena. Cloud Computing, Distributed Internet Computing for IT and Scientific Research // IEEE INTERNET COMPUTING - 2009. № 9. p. 10-13.
  • https://www.eduroam.org/index.php?p=europe
  • Əliquliyev R.M., Fətəliyev T.X. Elektron elm: məqsədləri, vəzifələri və inkişaf perspektivləri // Elektron Elm Problemləri üzrə I Respublika elmi-praktiki konfransı, 15-16 noyabr, 2012, Bakı, Azərbaycan, s.11-12.
  • Fətəliyev T.X. Elmi fəaliyyətdə informasiya texnologiyalarının tətbiqinin monitorinqi // Ekspress-informasiya, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2010, Bakı, 68 s.