AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
İNFORMASİYA İSTEHSALI VƏ CƏMİYYƏTİN İNKİŞAFI: SƏBƏB-NƏTİCƏ ƏLAQƏLƏRİ
Ağayev Bikəs S., Səfərova Sitarə B.

Məqalədə cəmiyyətin və sivilizasiyaların inkişaf səviyyələri ilə istehsal edilən informasiyanın həcmi arasındakı səbəb-nəticə əlaqələri araşdırılır. Son bir neçə onillikdə yaranan informasiya bolluğunun səbəbləri və onun cəmiyyətin inkişafına təsiri analiz edilir. İnformasiyanın klassik emal texnologiyalarından Big Data-ya keçid zərurəti, müasir vəziyyəti və perspektivləri analiz edilir (səh.90-97).

Açar sözlər:informasiya həcmi, sıçrayışlı informasiya istehsalı, informasiya inqilabları, cəmiyyətin inkişaf səviyyəsi, Big Data.
Ədəbiyyat
 • Моисеев Н.Н. Информационное общество: возможности и реальность // Информационное общество. М.: АСТ, 2003, с. 248-251.
 • Негодаев И.А. Информационные революции в истории общества // Вестник ДГТУ, 2006, т.6., №2 (29), с. 144-153.
 • Baaziz A., Quoniam L. How to use Big Data technologies to optimize operations in Upstream Petroleum Industry // International Journal of Innovation, 2013, vol. 1, no. 1, pp. 19-29.
 • Leney D. 3D data management: Controlling data volume, velocity and variety. Technical report META Group. 2001. http://blogs.Gartner.com
 • İmamverdiyev Y.N. Big Data texnologiyalarının böyük perspektivləri və problemləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2016, №1, s. 23–34.
 • Большие данные (Big Data). http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Большие_данные_(Big_Data)#Big_data_.D0.B8_.D0.BC.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D0.B0
 • http://www.myshared.ru/slide/263601/
 • https://ruwiki.org/wiki/TOP500
 • Найдич А. Big Data: проблема, технология, рынок // КомпьютерПресс, 2012, №1. http://compress.ru/article.aspx?id=22725
 • Worldwide Big Data Techology and services 2013-2017 Forecast. http://www.ide.com
 • Hacırəhimova M, İsmayılova M. Böyük verilənlərin saxlanılma problemləri və mövcud həllər / “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransın əsərləri. Bakı: İnformasiya Texnologiyaları, 2016, s. 183-186.
 • Ağayev B.S., Mehdiyev Ş.A., Əliyev T.S. Elektron məlumat daşıyıcıları informasiya təhlükəsizliyi obyekti kimi // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2016, №1, s.46-55.