AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
VİRTUAL MƏKANDA AZƏRBAYCAN DİLİ: BƏZİ PROBLEMLƏR VƏ HƏLLİ YOLLARI
Qurbanova Ə.M.

Məqalədə qloballaşma prosesinin dünyadakı dillərə təsiri, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən dünyadakı dillərin qorunması ilə bağlı bir sıra mühüm sənədlərin qəbul olunması məsələlərinə toxunulmuşdur. Azərbaycan dilinin qorunması və inkişafı istiqamətində dövlət tərəfindən atılan addımlar önə çəkilmişdir.Virtual məkanda Azərbaycan dilinin vəziyyəti, istifadə səviyyəsi araşdırılmış, lazımi tövsiyələr verilmişdir. On-layn terminoloji nəzarət sisteminin (e-terminoloji monitorinq) işlənilməsi və Azərbaycan terminlərini özündə toplayan xüsusi veb-portalın yaradılması əsas məqsəd kimi qarşıya qoyulmuşdur. (səh. 63-70)

Açar sözlər:Virtual məkan, multidil, monodil, diferensasiya, inteqrasiya, terminologiya, leksika, veb-portal, transliterasiya, konvertasiya, proqram təminatı, elektron lüğət, virtual klaviatura.
Ədəbiyyat
  • Рекомендации о развитии и использовании многоязычия и всеобщем доступе к  киберпространству. http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001331/133171r.pdf
  • Смитc Р. Деятельность ЮНЕСКО по защите исчезающих языков. http://lingsib.unesco.ru
  • 34-я сессия Генеральной конференции (Париж, октябрь 2007г.).  http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001519/151952r.pdf
  • Мир теряет языки. http://www.akzia.ru
  • www.internetworldstats.com
  • Послание Генерального директора ЮНЕСКО Коитиро Мацууры. http://www.un.org/russian/events/iyl/
  • Sadıqova S.A. Ana dili milli varlığımızın aynasıdır.  http://www.xalqqazeti.com
  • “Azərbaycan dilini təhlükə gözləyirmi? http://bizimasr.media-az.com
  • Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2005-2008-ci illər üçün Dövlət Proqramı (Elektron Azərbaycan), 21 oktyabr 2005-ci il.
  • Форум по вопросам управления Интернетом. (Второе совещание, Рио-де-Жанейро, 12-15 ноября 2007 года).   http://www.intgovforum.org/cms/Rio_Meeting/Synth_Russian.pdf