AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
İNTERNET MÜHİTİNDƏ İQTİSADİ MÜNASİBƏTLƏRİN TƏNZİMLƏNMƏSİ: MÖVCUD PROBLEMLƏR VƏ HƏLLİ YOLLARI
Əliquliyev Rasim M., Mahmudov Rasim Ş.

Məqalədə İnternet mühitində iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsinin aktual məsələləri araşdırılır. İnternet iqtisadiyyatının qlobal və virtual xüsusiyyətlərinin yaratdığı çətinliklər xarakterizə edilir. Vergi və gömrük siyasətinin reallaşdırılması, e-pul dövriyyəsinin, virtual əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi, intellektual mülkiyyət və istehlakçı  hüquqlarının, fərdi məlumatların qorunması ilə bağlı problemlər analiz olunur. Virtual mühitdə iqtisadi cinayətkarlığın xüsusiyyətləri və onunla mübarizə məsələləri şərh edilir. Həmçinin qeyd edilən problemlərin həlli yolları göstərilir (səh.3-14).

Açar sözlər:İnternet iqtisadiyyatı, İnternet iqtisadiyyatının tənzimlənməsi, virtual “beyin axını”, e-pullar, iqtisadi kibercinayətkarlıq, kriminal iqtisadiyyat, fərdi məlumatların qorunması.
Ədəbiyyat
 • Назарова Е.А. Основы Интернет-экономики. Учебное пособие, Ярославль , 2008
 • Кочергин Д.А. Электронные деньги. Маркет ДС, ЦИПСиР, 2011, 424 с.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnternet mühitində intellektual mülkiyyət hüquqlarının qorunması məsələləri. Ekspress-informasiya. İnformasiya cəmiyyəti seriyası, Bakı: “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2010, 60 c.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnternetin tənzimlənməsi  problemləri. Ekspress-informasiya. İnformasiya cəmiyyəti seriyası, Bakı: “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2010, 115 səh.       
 • Mahmudov R.Ş. Elektron kommersiyanın tənzimlənməsi problemləri / “Elektron gömrük xidmətləri: gələcəyə baxış” mövzusunda III beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, Bakı, 2011
 • Сидорова О.В., Государственное регулирование электронной коммерции: зарубежная практика // Креативная экономика, № 6 , 2011 г.
 • http://www.pwc.com
 • Cybersecurity, innovation and the Internet economy, The Department of Commerce Internet Policy Task Force, June 2011, http://www.nist.gov
 • Понимание киберпреступности: Руководство для развивающихся стран, МСЭ, 2009, http://www.itu.int/ITU-D/cyb
 • Money Laundering Using New Payment Methods, October 2010, FATF Report http://www.coe.int/cybercrime
 • Kurbalija J., İnternet Governance, Published by DiploFoundation, Geneve, 2010, 197 pp.
 • Communiqué on principles for Internet policy-making oecd high level meeting on the internet economy, 28-29 june 2011, http://www.oecd.org
 • The Future of the Internet Economy; a Discussion Paper on Critical Issues, Prepared for The Netherlands Ministry of Economic Affairs, 12 February 2008, http://rijksoverheid.nl