AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
ELMİ FƏALİYYƏTDƏ İNFORMASİYA-KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARININ TƏTBİQİNİN MONİTORİNQİ HAQQINDA
Fətəliyev T.X.

Məqalədə Azərbaycan Respublikasının elmi qurumlarının fəaliyyətində müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiq vəziyyətini araşdırmaq məqsədi ilə monitorinqin təşkili və həyata keçirilməsi məsələlərinə baxılmışdır. Monitorinqin konseptual əsasları müəyyən edilmiş, bu sahədə tətbiq olunan mövcud indikatorlar sistemləri araşdırılaraq xüsusi sorğu anketi hazırlanmış və yaradılmış monitorinq sisteminin strukturu verilmişdir. Monitorinqin nəticələri şərh olunmuşdur. (səh. 92-100)

Açar sözlər:informasiya cəmiyyəti, elektron elm, monitorinq, indikatorlar sistemi, monitorinq informasiya sistemi
Ədəbiyyat
  • Alguliyev R.M., Fataliyev T.Kh. About necessity of realization of the concept electronic-science// Proceeding of the Second International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”,vol.1, Baku, September 10-12, 2008, pp.75-77.
  • ƏliquliyevM., Fətəliyev T.X. Elektron elmin formalaşdırılmasının bəzi məsələləri // Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, 2008, №4, s.77-83.
  • Штрик А.А. Информационное общество и новая экономика // Совер-шенствование государственного управления на основе его реорганизации и информатизации. Мировой опыт. М.: Эко-Трендз, 2002, cc. 122-123.
  • Мониторинг информационного общества и обществ знаний: статистические данные / Институт статистики ЮНЕСКО, СПб.:
  • Готовность России к информационному обществу: oценка возможностей и потребностей широкомасштабного использования информационно-ком-муникационных технологий / Под ред. Т.В. Ершовой. М.: Изд-во ИРИО, 2001.
  • Готовность России к информационному обществу: оценка ключевых направлений и факторов электронного развития: аналитический доклад / Под ред. С.Б. Шапошника, М.: Изд-во ИРИО, 2004.
  • Chen D. The Knowledge economy, the KAM methodology and World Bank Operations. http://siteresources.worldbank.org
  • World Telecommunication/ICT Development Report 2006: Measuring ICT for Social and Economic Development. http://foss.org
  • Partnership on Measuring ICT for Development: сore ICT i http://new.unctad.org
  • Алгулиев Р.M, Фаталиев Т.Х. Информационно-аналитическая система мониторинга применения ИКТ в научной деятельности //Труды XX Международной конференции «Применение новых технологий в образовании», г.Троицк, 26 –27 июня 2009 г., cc.65-66