AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
VİRTUAL AZƏRBAYCANIN İNKİŞAF DİNAMİKASININ QİYMƏTLƏNDİRMƏ METODİKASI
Qasımova R.T.

Məqalə virtual Azərbaycanın formalaşması və inkişaf dinamikasının qiymətləndirilməsi məsələsinə həsr olunmuşdur. Bu sahədə mövcud vəziyyət və problemlər araşdırılmış, Azərbaycanın ccTLD və gTLD domen zonalarındakı vəziyyəti şərh edilmişdir. Eyni zamanda, virtual məkanda Azərbaycanın domen zonalarındakı inkişaf dinamikası müəyyənləşdirilərək qiymətləndirilmişdir. (səh. 52-58)

Açar sözlər:domen, domen adları sistemi, yüksək səviyyəli domenlər, qeydiyyatçı, monitorinq
Ədəbiyyat
 • Венедрюхин А.А. Доменные войны. CПб.: Питер, 2009, 224 c.
 • Храмцов П.Б. Лабиринт Интернет. Практическое руководство. М.: Электронинформ, 1996, 256 с.
 • Davis B. G. The New Thing, Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy of the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers // The Journal of World Intellectual Property, vol. 3, no. 4, July 2000, p. 525-554.
 • Серго А.Г. Доменные имена. М.: Бестселлер, 2006, 368 с.
 • Федоренко Н.В., Пархоменко П.Н., Пархоменко Н.Г. Особенности адресной организации сети Интернет и арбитражные споры вокруг доменных имен // Защита информации. Конфидент, 2004, №4, c. 12-14.
 • http://internetworldstats.com
 • http://www.news.netcraft.com
 • http://www.whois.az/rules_az.html
 • http://www.verisigninc.com/assets/domain-name-brief-march2012.pdf
 • http://whois.az
 • http://www.webhosting.info/registries/country_stats/AZ
 • Əliquliyev R.M., Yusifov F.F. Web-serverlərdə toplanan statistik verilənləri analiz etməklə istifadəçi profilinin yaradılması // AMEA-nın Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası. 2007, № 2-3, s. 144-148.
 • Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М. Анализ временных рядов и прогнозирование. М.: Финансы и статистика, 2001, 228 с.
 • Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2007, 416 с.
 • Симчера В.М. Методы многомерного анализа статистических данных: учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2008, с.
 • http://www.files.preslib.az/site/lewsbib1.pdf