AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
MİLLİ DOMEN VƏ KONTENTLƏRİN AZƏRBAYCANDAN KƏNARDA OLAN SERVERLƏRDƏ YERLƏŞDİRİLMƏSİNİN MONİTORİNQİ PROBLEMLƏRİ
Qasımova Rəna T.

Məqalədə milli domen adlarının xarici vətəndaşlar tərəfindən alınmasının və milli kontentlərin Azərbaycandan kənarda olan serverlərdə yerləşdirilməsinin aktual problemləri müəyyən olunmuş, onların müasir vəziyyəti analiz edilmişdir. Bu problemlərin həlli üçün müasir informasiya texnologiyalarının yaratdığı imkanlar xarakterizə edilmiş, hostinq xidmətlərinin seçilməsi üçün tövsiyələr verilmişdir. (49-56)

Açar sözlər:domen, domen adları sistemi, verilənlərin intellektual analizi, hostinq, hostinq provayderi, veb-server, bulud serveri, informasiya təhlükəsizliyi
Ədəbiyyat
 • Цветков В.Я. Глобализация и информатизация // Информационные технологии, 2005, № 2. с. 2-5.
 • Бондаренко В.М. Новый методологический подход к обоснованию концепции и стратегии построения информационного общества // Информационное общество, 2005, №3, с. 52-56.
 • Серго А.Г. Доменные имена, М.: «Бестселлер», 2006, 366 с.
 • Benjamin G.D. The New Thing, Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy of the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers // The Journal of World Intellectual Property, vol. 3, no. 4, July 2000, p. 525-554.
 • Qasımova R.T. Virtual Azərbaycanın inkişaf dinamikasının qiymətləndirilmə metodikası // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, 2012, № 1, s. 52-58.
 • Венедрюхин А.А. Доменные войны, CПб.: Питер, 2009, 224 c.
 • Qasımova R.T. Milli domen adları ilə bağlı biliklər bazasının yaradılmasının konseptual əsasları haqqında // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika-Riyaziyyat Elmləri Seriyası, 2010, № 4, s. 95-102.
 • Searing M.E. What’s in a Domain Name? A Critical Analysis of the National and International Impact on Domain Name Cybersquatting // Washburn Law Journal, vol. 40, 2000, pp. 110–141.
 • Əliquliyev R.M., Qasımova R.T. Milli domen adları intellektual analiz sisteminin yaradılması // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2011, №1, s. 29-36.
 • Qasımova R.T. İnternetdə domen problemləri və onların həlli yolları, Bakı: “İnformasiya texnologiyaları” nəşriyyatı, 2012, 164 s.
 • Кошик А. Веб-аналитика. Анализ информации о посетителях веб-сайтов. Издательства: Диалектика, Вильямс, 2009, 464 с.
 • http://www.webhostanalytics.com
 • Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.M. E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyi: Aktual tədqiqat istiqamətləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, № 1, 2010, s. 3-13.