AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
YENİ MEDİA İCTİMAİ SFERANIN YENİ MODELİNİ YARADAN FAKTOR KİMİ
Məmmədova Leyla R.

Məqalədə yeni media kontekstində ictimai sferanın formalaşma prosesi araşdırılır. İnformasiya cəmiyyətində demokratik və kollektiv ünsiyyət platformasının, ictimai sferanın yaradılmasında yeni medianın imkanları, unikal xüsusiyyətləri və konsepsiyaları müzakirə edilir. “İctimai sfera” anlayışı və onun tarixi-fəlsəfi əsaslarının ümumi xarakteristikası verilir, yeni media ictimai sferanın yeni nəzəri modeli kimi tədqiq edilir. İctimai sferanın mövcud vəziyyəti və spesifik xüsusiyyətləri təhlil olunur, cəmiyyətin mühüm problemlərinin həllində, ictimai həmrəylik və vətəndaş dialoqunun qurulmasında  ictimai sferanın rolu araşdırılır. Yeni medianın mərkəzləşdirmə, interaktivlik kimi spesifik xüsusiyyətləri, şəbəkə strukturu, dövlət tərəfindən nəzarətin olmaması, informasiyanın əldə olunmasında, ötürülməsində və paylanmasında analoqu olmayan rahatlıq imkanları və məkan-zaman sərhədsizliyi  konsepsiyası sayəsində  yeni ictimai sferanın formalaşması əsaslandırılır. (səh. 31-39)

Açar sözlər:yeni media, ictimai sfera, informasiya cəmiyyəti, vətəndaş cəmiyyəti, sosial şəbəkə, ifadə azadlığı
Ədəbiyyat
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnternet fenomeninə çoxaspektli baxış. Ekspress-informasiya, Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2010, 96 s.
 • Manovic L. The Language of New Media, Massachusetts: MIT Press, 2001, 68 p.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnternet medianın meydana gəlməsi və inkişafı: əsas istiqamətlər və xüsusiyyətlər, Ekspress-informasiya, Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2012, 58 s.
 • Машкова С.Г., Интернет-журналистика: Учебное пособие, Тамбов, 2006, 80 c.
 • Baudrillard J. Sessiz Yığınların Gölgesinde Toplumsalın Sonu, Üçüncü Baskı, Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2006, 88 s.
 • Хабермас Ю. Структурная трансформация публичной сферы, М., 1989, 276 c.
 • Трахтенберг А.Д. Интернет и возрождение «публичной сферы» // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН. Екатеринбург, 2007, № 7, 224-230.
 • Habermas J. Moral Consciousness and Communicative Action, Cambridge. Mass. 1990, 122 p.
 • А.Семенов. Гражданское общество и публичная сфера. Электронный ресурс. Перепечатка с сайта Московской школы политических исследований,  http://msps.su. http://www.civisbook.ru /files/File/ Semenov_56.pdf, c. 83-90
 • Özbek M. Kamusal Alan. İstanbul: Hil Yayınları.2004, s.141-150.
 • Keskin F. Kamusal Alan ve Yalın Yaşam, Ankara: Doğu Batı Yayınları, 1998, 106 s.
 • Çaha, Ö. İdeolojik Kamusalın Sivil Kamusala Dönüşümü // Doğu Batı Düşünce Dergisi, 2004, Sayı: 5, s. 74-95.
 • Gönül E.Ö. Bir görme biçimi olaraq yeni medya: kamusal bir alan imkanının araştırılması // Journal of Yasar University, 2012, sayı 26(7), s. 4526 – 4547.
 • Harvey D. Conditionof postmodernity, First published, 1990, 379 p.
 • Lyotard J.F. The Postmodern Condition, http://eepat.net/doku. php?id=lyotard_and_philosophy_of_education
 • Sassen S. On the Internet and Sovereignty // Global Legal Studies Journal, 1998, vol. 5, No 2, p. 545-559.
 • Уэбстер Ф. Теории информационного общества, М., 2004, 400 с.
 • Habermas J. TheStructural Transformation of the Public Spherepages, First MIT Press paperback edition, 1991, 149 p.
 • Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование идеологии развитого индустриального общества / Пер. с англ., M., «REFL-book», 1998, 368 с.
 • Boyd , Ellison N. Social Network Sites: Definition History and Scholarship // Journal of Computer-Mediated Communication, 2007, 13(1), pp. 210-230.