№2, 2012

MODERN CONDITION AND TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF REAL ESTATE CADASTRE ON THE BASIS OF INFORMATION TECHNOLOGIES
Elvin M. Aliyev

In article the systems of cadastre and registration of real estate in Azerbaijan and foreign countries, and also technological gaps in carrying out of a cadastre by means of geographical information systems (GIS) and web technologies are studied. Realization of a cadastre by means of unified centre, creation of «single-window system», workflow automation and hence the observance of spatial links are the most important problems waiting for the decision. In article the reasons of occurrence of geometrical errors in spatial data and their influence on process of registration of real estate rights are investigated. (pp. 75-84) 

Keywords:GIS, orthophotoplan, the geographical information systems, the automated designing systems, web technologies
References
 • РадионоваТ.А. Опыт создания систем учета и регистрации недвижимости в европейских странах // ArcReview, 2009, № 2 (49), с. 19-20.
 • Анализ современных кадастровых систем, http://www.kadastr.uz
 • Васильева Л. С. Экономика недвижимости, М., Эксмо, 2008, 477 с.
 • Покупка недвижимости в Германии, http://www.rentsale.ru.
 • Вавилов К.С. Портал государственных услуг Росреестра // Информационный Бюллетень, 2010, № 3 (75), с. 14-19.
 • Радионов Г.П., Радионова Т.А., Ласкина З.В., Половинкина А.В. Публичная кадастровая карта на Портале госуслуг Росреестра // ArcReview, 2010, № 3 (54),  с. 5-7.
 • Розенберг И.Н., Цветков В.Я., Матвеев С.И.,  Дулин С.К.  Интегрированная система управления железной дорогой, М., ВНИИАС, 2008, 164 с.
 • "Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlakın vahid dövlət kadastrının tərtib edilməsi və aparılması Qaydaları"nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, “Xalq” qəzeti, Bakı, 2010, 28 iyul.
 • İsmayılov A.İ. Kadastrın Əsasları, Bakı, Müəllim, 2008, 212 s.
 • Спиренков В.А. Новое в законодательстве о государственном кадастре недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним // Информационный Бюллетень, 2010, №1(73), с.16-19.
 • "AzərbaycanRespublikasında ünvan reyestrinin aparılması və daşınmaz əmlak obyekt-lərinə ünvan verilməsi qaydaları”na əlavələr edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27.10.2008 tarixli 27 nömrəli Fərman, “Azərbaycan” qəzeti, Bakı, 2010, 14 avqust.
 • Quliyev R.M., Quliyev V.A., Eminov V.M., Kərimov H.V. Azərbaycanda ünvan reyestri // AMEA-nın Gəncə Regional Elmi Mərkəzinin "Xəbərlər Məcmuəsi", 2010, № 40, s.155-161.
 • Alıyev E.M. Geoməlumat bazasında daşınmaz əmlak obyektlərinin topologiyasının aparılması məsələləri // Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin Xəbərləri, 2011, №1(14), s.21-27.
 • Alıyev E.M., Sədullayev R.R. Coğrafi informasiya texnologiyaları əsasında turizm məlumat bazasının yaradılmasının vacibliyi / Azərbaycanda Geodeziya və Kartoqrafiyanın inkişaf perspektivləri mövzusunda III elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, Ulu, 2011, s.184-190.
 • http://www.az.president.az/articles/1740