AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
SƏMƏRƏLİ DÖVLƏT İDARƏÇİLİYİ VƏ İNNOVATİV TEXNOLOGİYALARIN TƏTBİQİ
Cahangirli Cahangir X.

Məqalədə səmərəli dövlət idarəçiliyi problemi araşdırılır. Göstərilir ki, dövlət idarəçiliyi məsələsi dünyanın aparıcı alimlərinin diqqətini məşğul etməkdədir. Digər idarəetmə formalarından fərqli olaraq, dövlət idarəçiliyi dövlət hakimiyyəti və orqanlarının köməyi ilə həyata keçirilir. Dövlət idarəçiliyinin həyata keçirilməsində mərkəzi yerdə siyasət dayanır. Bu baxımdan, dövlət idaərçiliyi problemi daha mürəkkəb xarakter daşıyır. Məqalədə dövlət idarəçiliyinin səmərəliliyinin kriteriyalarının müəyyənləşdirilməsinə, tətbiq olunan innovativ texnologiyalara da diqqət ayrılır. (səh. 78-86)

Açar sözlər:dövlət, idarəçilik, hakimiyyət, səmərəlilik, innovasiya, kriteriya, qiymətləndirmə
Ədəbiyyat
 • Anttiroiko A.-V., Mälkiä M. Encyclopedia of Digital Government, IGI, 2007, 1916 р.
 • Клищ Н.Н. Показатели результативности на государственной службе // Государственная служба», 2007, №3 (47), с. 67-74.
 • Мэннинг Н. Реформа государственного управления: международный опыт, М., Изд-во «Весь Мир», 2003, 127 c.
 • Социальные технологии: толковый словарь, 2-е изд., М., 1995, c. 45.
 • Бурганова Э. О. Внедрение ключевых показателей эффективности // Персонал Микс, 2005, № 6, c. 6-16.
 • Dulman G.A. Good public servant, who doesn’t exist // Rossiiskaja Gazeta, 2005, November 2.
 • Широкова Г. В. Управление организационными изменениями, СПб., Изд. дом Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2007, 432 с.
 • Бутова Т. В., Щукин И. А. Современные методы повышения эффективности государственного управления, http://www.sociosphera.com
 • Hüseynova N. Müasir dövlət qulluğunda kadr siyasətinin rolu // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 7 fevral 2014, № 22.
 • Hüseynova N. Dövlət qulluğu: müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri. Bakı, 2008, 478 s.
 • http://www.bzbook.ru/Sistema-gosudarstvennogo-upravleniya.html#note_84
 • Тамбовцева В. Л. Реформа бюджетного процесса в России: 2004–2005. М., 2005, 212 c.