AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
İQTİSADİYYATIN YAŞILLAŞDIRILMASI İNFORMASİYA CƏMİYYƏTİNİN İNKİŞAFINDA YENİ MƏRHƏLƏ KİMİ
Əliquliyev Rasim M., Əliyev Əlövsət Q.

İnformasiya cəmiyyəti şəraitində yaşıl iqtisadiyyatın mahiyyəti və həmin sahədə olan müvafiq təşəbbüslər və çağırışlar təhlil olunmuşdur. Yaşıl iqtisadiyyatın əsaslandığı prinsiplər izah edilmiş və yaşıllaşdırma prosesi cəmiyyətin iqtisadi inkişafında yeni mərhələ kimi təqdim olunmuşdur. Cəmiyyətin bütün sahələrində və iqtisadi fəaliyyət sferasında yaşıl təfəkkürün və həyat tərzinin formalaşmasına, keçidin zəruriliyi əsaslandırılmışdır. Yaşıl iqtisadiyyatın formalaşması ilə əlaqədar Azərbaycandakı vəziyyət təhlil olunmuş və onun zərərli aspektlərinin qarşısının alınması tədbirləri təklif olunmuşdur (səh. 3-11).

Açar sözlər:yaşıl iqtisadiyyat, yaşıl təfəkkür, yaşıllaşdırma texnologiyaları, yaşıl iqtisadiyyat təşəbbüsləri.
Ədəbiyyat
 • Azərbaycan Respublikasında ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Proqram, 18 fevral 2003-cü il, http://www.eco.gov.az
 • Azərbaycan Respublikasında alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə olunması üzrə Dövlət Proqramı, 21 oktyabr 2004-cü il, http://www.eco.gov.az
 • “Azərbaycan - 2020: Gələcəyə Baxış” İnkişaf Konsepsiyası, 29 dekabr 2012-ci il, http://president.az.
 • “Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair 2014-2020-ci illər üçün Milli Strategiya”, 2 aprel 2014-cü il, www.president.az
 • oecd.org, http://www.unep.org, www.fao.org/home/en
 • Ələkbərov U. “Yaşıl” iqtisadiyyat və peşə təhsili: sivilizasiyanın yeni mərhələsi - ekoloji sivilizasiyaya (ekosivilə) aparan yol, http://www.muallim.edu.az
 • Qasımlı V., Vəliyev Z., Hümbətov M., və b. Yaşil inkişaf: enerji səmərəliliyi və alternativ mənbələr. AR prezidenti yanında Strateji Araşdirmalar Mərkəzi, 2014, 144 s.
 • United Nations Environmental Programme: Green Economy, http://www.unep.org/greeneconomy
 • Towards a Green Economy. Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. United Nations Environmental Programme, 2011.
 • Глобальный «зеленый» новый курс. Доклад ЮНЕП, 2009, http://www.unep.org/greeneconomv/portals/30/docs/GGND-polisv-brief
 • Медяник Н.В. Формирование пространственной парадигмы зеленой экономики// Экономика и социум, 2014, № 2-3 (11), c. 396-399.
 • Порфирьев Б.Н. «Зелёная» экономика: новые тенденции и направления развития мирового хозяйства // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, 2012, т. 10, с. 9-33.
 • http://www.uncsd2012.org
 • Yang Black energy intensity versus green energy intensity: implications for sustainable development // International Journal of Green Economics, 2014, vol. 8, issue 2, pap. 93-119.
 • Musina L.A., Kvasha T.K. A study of the effect of resource efficiency on the economic development in the countries that are leaders of “green” modernization // Проблемы экономики (Харьков), 2014, №4, с. 53-61.
 • Dinda. A theoretical basis for green growth // International Journal of Green Economics, 2014, vol. 8, issue 2, pp. 177-189.
 • http://energysavingtrust.org.uk/domestic/feed-tariff-scheme
 • http://eco-tax.com
 • Шехурдина В.И. Зеленая экономика – конкурентное преимущество государства XXI века // Экономика и менеджмент систем управления, 2014, т. 1, № 1 (11), с. 086-092.
 • Бочко В.С., Некрасов А.А. Зеленая экономика: теория вопроса // Журнал экономической теории, 2014, № 1, с. 244-248.
 • “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”, 8 iyun 1999-cu il, http://www.eco.gov.az
 • Bruyère, Filiberto D. The green economy and job creation: inclusion of people with disabilities in the USA // International Journal of Green Economics, 2013, vol. 7, no.3, pp. 257 - 275.
 • Lin Study on Green Economy Transformation in Developing Countries / Proceedings of the 2nd International Conference on Green Communications and Networks, 2012, vol. 5 pp. 315-323.
 • Makower J., Pike C. Strategies for the green economy: opportunities and challenges in the new world of business, New York : McGraw-Hill, 2009, 290 p.
 • T.G., Okereke C., Environmental justice and conceptions of the green economy // International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, 2015, vol. 15, issue 1, pp. 13-27.