AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ ÜZRƏ BEYNƏLXALQ KOALİSİYA MODELİ
İmamverdiyev Yadigar N.

Qarşılıqlı əlaqəli və qarşılıqlı asılı dünyada informasiya təhlükəsizliyinin etibarlı təmin edilməsi dövlətlərin sıx əməkdaşlığını tələb edir. Lakin bu sahədə dövlətlərin səmərəli əməkdaşlıq etmələri üçün bir sıra maneələr mövcuddur, ilk növbədə, bu məsələdə dövlətlərin strateji maraqları nəzərə alınmalıdır. Bu olduqca çətin məsələdir və informasiya təhlükəsizliyi sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın və tənzimləmənin yalnız məhdud formaları məlumdur. Məqalədə informasiya təhlükəsizliyi sahəsində beynəlxalq koalisiyaların formalaşdırılması üçün model təklif edilir (səh.14-20).

Açar sözlər:informasiya təhlükəsizliyi, beynəlxalq koalisiya, koalisiyanın formalaşdırılması, kooperativ oyunlar, koalisiyanın dayanıqlılığı.
DOI : 10.25045/jpis.v10.i1.02
Ədəbiyyat
 • Mehdiyev R.Ə. Beynəlxalq informasiya təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsinə ümumi yanaşmalar. Təhlükəsizlik məsələlərinə cavabdeh olan yüksək vəzifəli şəxslərin beynəlxalq görüşündə nitq. Yekaterinburq, 9 sentyabr 2011, https://www/news.milli.az/politics/70342.html
 • Wang Q. H., and Kim S. H. Cyber-attacks: Cross country interdependence and enforcement / Proc. of the 8th Workshop on the Economics of Information Security, 2009, pp.1-16.
 • Kshetri N. Cybersecurity and international relations: The U.S. Engagement with China and Russia / Proc. FLACO-ISA Joint Conference, pp. 1-38, 2014.
 • Musayev V., İmamverdiyev Y. İnformasiya təhlükəsizliyi sahəsində beynəlxalq çağırışlar, təşəbbüslər və öhdəliklər / İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı, 2015, s. 102-105.
 • IMPACT (International Multilateral Partnership Against Cyber Threats)? http://www.impact-alliance.org
 • Sofaer A. D. , D. Clark, and Diffie W. Cyber security and international agreements / Proc. of a Workshop on Deterring Cyberattacks: Informing Strategies and Developing Options for U.S. Policy, 2010, pp. 179-206.
 • Naze J., Japan, China, Korea plan joint open-source project. ITworld, 2003, https://www.itworld.com/article/2804574/development/japan--china--korea-plan-joint-open-source-project.html
 • Fudenberg D., Tirole J. Game theory. Cambridge, MA: MIT Press, 1991, 579 p.
 • Carraro C. (Ed.), The endogenous formation of economic coalitions. Edward Elgar Publishing, 2003, 264 p.
 • Acemoglu D., Egorov G., Sonin K. Coalition formation in political games (No. w12749). National Bureau of Economic Research. 2006.
 • Mikulski D. G., Lewis F. L., Gu E.Y., and Hudas G.R. Trust-based coalition formation in multi-agent systems // Journal of Defense Modeling and Simulation: Applications, Methodology, Technology, vol. 11, no. 1, pp. 19–31, 2014.
 • Jackson M., Watts A., The evolution of social and economic networks // Journal of Economic Theory, 2002, vol. 106, no. 2, pp. 265-295.
 • Saad W., Han Z., Basar T., Debbah M., and Hjørungnes A. Distributed coalition formation games for secure wireless transmission // Mobile Networks and Applications, vol. 16, no. 2, pp. 231–245, 2011.
 • Rahwan T. Algorithms for coalition formation in multi-agent systems. University of Southampton, Doctoral Thesis, 2007, 118 p.
 • Bayram H., Bozma H. I. Coalition formation games for dynamic multirobot tasks // The International Journal of Robotics Research, vol. 35, no. 5, pp. 514-527, 2016.
 • Debraj R., and Vohra R. Coalition formation. Handbook of game theory (eds. H. P. Young, ‎S. Zamir), 2014, vol. 4, pp. 239-326.
 • Кулинич А.А. Модель поддержки принятия решений для образования коалиций в условиях неопределенности // Искусственный интеллект и принятие решений, 2012, № 2, с. 95-106.
 • Borkotokey S. Cooperative games with fuzzy coalitions and fuzzy characteristic functions // Fuzzy Sets and Systems, vol. 159, no. 2, pp. 138-151, 2008.
 • Dunne P. E., Kraus S., Manisterski E., and Wooldridge M. Solving coalitional resource games // Artificial Intelligence, 2010, vol. 174, no. 1, pp. 20-50.
 • Kahan J. P., and Rapoport A. Theories of coalition formation. New York: Psychology Press, 2014, 384 p.
 • Yi S.-S. Stable coalition structures with externalities // Games and Economic Behavior, 1997, vol. 20, No 2, pp. 201-237.
 • Finus M., and Rundshagen B. Membership rules and stability of coalition structures in positive externality games // Social Choice and Welfare, 2009, vol. 32, pp. 389-406.
 • Apt K. R., and Witzel A. A generic approach to coalition formation // International Game Theory Review, 2009, vol. 11, no. 3, pp. 347-367.
 • Narlikar A. International trade and developing countries: bargaining coalitions in the GATT & WTO. London: Routledge, 2003, 256 p.
 • Martin L.W., and Vanberg G. Wasting time? The impact of ideology and size on delay in coalition formation // British Journal of Political Science, 2003, vol. 33, no. 2, pp. 323-332.
 • McGinty M. International environmental agreements among asymmetric nations // Oxford Economic Papers, 2007, vol. 59, no. 1, pp. 45-62.
 • Wagner U. J. The design of stable international environmental agreements: Economic theory and political economy // Journal of economic surveys, 2001, vol. 15, no. 3, pp. 377-411.
 • Kosfeld M., Okada A., and Riedl A. Institution formation in public goods games // American Economic Review, 2009, vol. 99, no.4,  1335-1355.
 • Dannenberg A. Coalition formation and voting in public goods games // Strategic Behavior and the Environment, 2012, vol. 2, no. 1, pp. 83-105.
 • Bayramoglu B., Finus M., and Jacques J. F. Climate agreements in a mitigation-adaptation game // Journal of Public Economics, 2018, vol. 165, pp. 101-113.
 • Filipe J., Adams F. G. The estimation of the Cobb-Douglas function: A retrospective view // Eastern Economic Journal, 2005, vol. 31, no. 3, pp. 427–445.