AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
SOSİAL MEDİA MÜHİTİNİN HƏKİM-PASİYENT MÜNASİBƏTLƏRİ SEQMENTİNİN ANALİZİ: İMKANLAR VƏ PROBLEMLƏR
Məmmədova Məsumə H., Cəbrayılova Zərifə Q., İsayeva Aytac M.

Məqalədə tibbi sosial media mühitində ixtisaslaşmış şəbəkələr analiz olunmuş, formalaşan istifadəçi münasibətlərinə görə onlar seqmentlərə ayrılmışdır. Bu seqmentlərdə toplanan müraciətlərin tibbi qərarların qəbulu üçün əhəmiyyətli informasiya mənbəyi olduğu göstərilmişdir. Milli tibbi sosial media məkanında həkim-pasiyent münasibətləri seqmenti tədqiq olunmuş, müraciətlərin statistik təhlili və kontent analizinin nəticələri təqdim olunmuşdur. Alınan nəticələrin tibbi xidmətin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün qərarların qəbulunda istifadəsi imkanları və perspektivləri göstərilmişdir. Milli tibbi sosial şəbəkələrdə mövcud olan problemlər nəzərdən keçirilmiş, onların aradan qaldırılması yolları təklif olunmuşdur (səh.41-50).

Açar sözlər:tibbi sosial media, e-pasiyent, həkim-pasiyent münasibəti seqmenti, fərdi məlumatlar.
DOI : 10.25045/jpis.v10.i2.04
Ədəbiyyat
 • Ефименко И.В., Хорошевский В.Ф. Онлайн-консультации в сфере здоровья: извлечение знаний и аналитика) / Труды 15-ой национальной конференции по искусственному интеллекту с международным участием, Смоленск, 3-7 октября 2016 г., с.33–46.
 • Paul G. The e-patient: empowered, enabled and electronic, http://www.slideshare.net
 • (People-centred Health Care. Technical Paper / Intenational Symposium on People-Centred Health Care: Reorienting Health Systems in the 21st Century. The Tokyo International Forum, 25 November 2007, http://www.iris.wpro.who.int/handle/10665.1/5453
 • Общероссийская социальная сеть “Врачи РФ”, https://www.vrachirf.ru/about
 • Manhattan research “Taking the Pulse”, http://www.manhattanresearch.com/Products-and-Services/Physician/Taking-the-Pulse-Global/Taking-the-Pulse-Europe
 • Врачи и пациенты в социальных сетях. Аналитический обзор. AksiMed, https://www.aksimed.ru/download/center
 • Гущин А.В. Интернет-общение как материал для анализа отношений врач и пациента // Социология медицины, №1(20), 2012, с.38–41.
 • Hunt J. “Technology, such as social media, helps connect job seekers of all levels, especially those with the busiest schedules”, Sugarman, 2019, https://www.sugarman.co.uk/candidate-support/job-hunt-with-social-media">sugarman.co.uk/candidate-support/job-hunt-with-social-media
 • Campanini S. “24 Outstanding Statistics & Figures on How Social Media has Impacted the Health Care Industry”, source: Mashable, Linkedin, 2016,       http://www.linkedin.com/pulse/24-outstanding-statistics-figures-how-social-media-has-campanini
 • Bhaskar S. “Examinig physican use of social media in 2017”, P.M360 The Essential Resourcef For Pharma Marketers, 2017, http://pm360online.com/examining-physician-use-of-social-media-in-2017/
 • Fogelson N.S, Rubin Z.A, Ault K.A. Beyond likes and tweets: an in-depth look at the physician social media landscape // Clinical Obstet Gynecol, 2013, 56(3), pp.495–508.
 • The medical network, http://www.doximity.com
 • Top social networking sites for healthcare medical professionals, http://www.medicallabtechnicianschool.org/2009/top-25-social-networking-sites-for-healthcare-medical-professionals
 • Report “Issue Brief: Social Networks in Health Care Communication, collaboration and insights”. Produced by the Deloitte Center for Health Solutions, 2010, p.2, http://www.healthinformationandcommunicationsystems.pbworks.com/w/file/fetch/93972338/SM%204b%20Full.pdf
 • Medical Directors Forum, http://www.medicaldirectorsforum.skipta.com
 • Консультации врачей онлайн, http://www.medihost.ru/questions
 • Ask a doctor, http://adam.com/ask-a-doctor
 • Задать вопрос врачу онлайн, http://qapsula.com/zadat-vopros-vrachu-onlain
 • Get Quick, Detailed Medical Advice and Answers from Expert, Online Doctors, http://www.doctorspring.com
 • Портал о здоровье, http://www.likar.info/consult
 • Вопрос врачу, http://www.doslovno.com/question
 • Поиск по болезням, лекарствам и ответам врачей, http://www.health.mail.ru/consultation/list/rubric/oftalmology
 • Онлайн консультации экспертов, http://www.liveexpert.ru/topic/edit?notconfirmedit=1
 • The future of health is here, http://www.patientslikeme.com
 • See what millions of patients are saying, http://www.treato.com
 • Məmmədova M.H., İsayeva A.M. Sosial media mühitində e-tibb fəaliyyəti // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2018, №1, s.57–68.
 • Məmmədova M.H., Cəbrayılova Z.Q. Elektron tibb: formalaşması və elmi-nəzəri problemləri. Bakı: “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2019, 350 s.
 • Sizin virtual həkiminiz, http://www.tibb.az/home
 • Онлайн медицинская консультация, "http://www.facebook.com/groups/online.medicinskaya.konsultaciya
 • Cesare N., Grant C., Hawkins J.B. Demographics in Social Media Data for Public Health Research: Does it matter? / Bloomberg Data for Good Exchange Conference. 24-Sep-2017, New York City, NY, USA, http://www.arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1710/1710.11048.pdf
 • The virtual hospital, http://www.icliniq.com
 • Ask a doctor – 24x7, http://healthcaremagic.com