AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FRAKTAL QRAFİKANIN TƏTBİQ SAHƏLƏRİ VƏ İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ
Səmidov Anar F.

Məqalə fraktal qrafika, onun tətbiq sahələri və inkişaf perspektivlərinə həsr olunmuşdur. Fraktal qrafikaya həyatımızın hər sahəsində rast gəlinir. Belə ki, təbiətin hər bir qarışıq hissəsindəki qanunauyğunluq fraktaldan xəbər verir. Məqalədə fraktal qrafikanın tətbiq sahələri haqqında araşdırma aparılmış və imkanları analiz olunmuşdur (səh.102-117).

Açar sözlər:fraktal, fraktal qrafika, fraktal həndəsə.
DOI : 10.25045/jpis.v10.i2.10
Ədəbiyyat
 • Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. Москва: Институт компьютерных исследований, 2002, 656 c.
 • Колесников А. Визуализация фрактальных структур, Компьютерные вести, 29 апреля, 1999, 8-15.
 • Федер Е. Фракталы: Пер. с англ., М.: Мир, 1991, 254 с.
 • Морозов А.Д. Введение в теорию фракталов. Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2002, 160 с.
 • Колесников А. Как построить Снежинку Коха // Компьютерные вести, 7 декабря 2000, 22-30.
 • Кроновер Р. М. Фракталы и хаос в динамических системах. Основы теории. Москва: Постмаркет, 2000, 352 с.
 • Рыбалко С.В., Холодная З.Б. Kлассификация фракталов по типам фрактальных структур и областям их применения. Системи обробки інформації, 2003, випуск 5, 61-71.
 • Синкевич Г.И. 200-летие Карла Вейерштрасса // Математика в высшем образовании, 2015, №1, c. 143-165.
 • Потапов А.А., Ильин Е.М., Чигин Е.П. Размерные и топологические эффекты при фрактально-скейлинговом обнаружении и обработке многомерных сигналов // Вестник СибГУТИ, 2015, № 2.
 • Трошин П.И. Моделирование фракталов в среде maxima, Казанский федеральный университет, Часть I, 67 c.
 • Воронова Б. Г. Кацусика Хокусай, Графика, Москва, Искусство, 1975, 103 с.