AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
İNTERNETİN TƏNZİMLƏNMƏSİNİN AKTUAL MƏSƏLƏLƏRİ
Mahmudov R.Ş.

Məqalədə internetin tənzimlənməsinin aktual problemləri araşdırılır. O cümlədən İnternet-yurisdiksiyanın müəyyən edilməsi, şəxsi həyat sirrinin və fərdi məlumatların qorunması, İnternet-provayderlərin məsuliyyətinin müəyyən edilməsi, domen adları sisteminin idarə edilməsi, spamlarla mübarizə, virtual məkanda intellektual mülkiyyət hüquqlarının qorunması, kibercinayətkarlıq, elektron kommersiyanın tənzimlənməsi kimi sahələrdə mövcud olan problemlər analiz edilir. Həmin problemlərin həll edilməsi üçün İnternetin tənzimlənməsinin zəruriliyi əsaslandırılır. (səh. 51-63)

Açar sözlər:İnternetin tənzimlənməsi, İnternet-yurisdiksiya, domen adları, İnternet-provayder, spamlarla mübarizə, kibercinayətkarlıq, elektron kommersiya
Ədəbiyyat
 • Наумов В.Б., Право и Интернет: Очерки теории и практики, М.: Книжный дом «Университет», 2002. 432 с.
 • Kurbalija J., Gelbstein E., Internet Governance: Issues, Actors and Divides, DiploFoundation, 2005., 183 p.
 • www.iot-visitthefuture.eu/fileadmin/.../Directive_95_46_EC_part_2.pdf
 • Хужокова И.М. Право на неприкосновенность частной жизни в системе прав человека // Сравнительное конституционное обозрение. № 2.
 • Серго А.С., Интернет и право, “Бестселлер”, 2003. – 272 с.
 • www.icann.org
 • Савельев А.И., Гражданско-правовое регулирование договоров между клиентом и Интернет-провайдером в сети Интернет, автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Москва, 2008, http://law.edu.ru
 • Бабкин С.А., Интеллектуальная собственность в Интернет. Изд-во: Центр ЮрИнфоР, 2006., 512 с.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş., İnternet fenomeninə çoxaspektli baxış. Ekspress-informasiya. İnformasiya cəmiyyəti seriyası. Bakı: “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2010, 96 s.           
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş., İnternetin tənzimlənməsi problemləri. Ekspress-informasiya. İnformasiya cəmiyyəti seriyası. “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2010, 115 s.
 • www.osce.org
 • Богдановская И.Ю., Правовое регулирование электронной коммерции: зарубежная практика, Доклад на II Всероссийской конференции «Право и Интернет: теория и практика», www.ifap.ru
 • Зажигалкин А.В., Mеждународно-правовое регулирование электронной коммерции, Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук, russianlaw.net
 • Пластинина Н.В., Дистанционные покупки., Изд-во: Дашков и К, 2009, 160 с.
 • Под ред. Попондопуло В.Ф., Международное торговое право., М.: Омега-Л, 2005, 472 с.