AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
TƏDQİQATÇILARIN SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRİ ƏSASINDA ELMİ PERSONALIN İDARƏ OLUNMASI PROBLEMLƏRİ
Əliyev T.S.

Məqalədə sosial şəbəkələrin inkişafı, onların elmi cəmiyyətlərdə tətbiqi problemləri təhlil olunur. Elmi cəmiyyətlərin sosial şəbəkələrinin intellektual analizi əsasında heyətin idarə olunmasında qərarların qəbulunun dəstəklənməsi sisteminin işlənməsi imkanları göstərilir. (səh. 10-17)

Açar sözlər:sosial şəbəkələr, elmi cəmiyyət, heyətin idarə olunması, qərarların qəbulu.
Ədəbiyyat
 • Tian Y., Huang T., Srivastava J., Contractor N. Social multimedia computing // IEEE Computer Society, 2010, v.43, no.8, pp. 27-36.
 • Wejnert C. Social network analysis with respondent-driven sampling data: a study of racial integration on campus // Social Networks, 2010, v.32, no.2, pp. 112-124.
 • Reda K., Tantipathananandh C., Johnson A., Leigh J., Berger-Wolf T. Visualizing the evolution of community structures in dynamic social networks / Proceedings of the EuroVis 2011-13th Annual Visualization Symposium, Bergen, Norway, June 2011, pp. 1061-1070.
 • Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N., Abdullayeva F.C. Sosial şəbəkələr. Bakı: “İnformasiya texnologiyaları”, 2010, 287 s.
 • Рост социальных сетей. Aгентное моделирование, http://www.empatika.com/blog/agentmodeling_socialnetworks
 • Давыдов А.А. Системная социология: social networks mining. http://www.isras.ru/files/File/ Publication/Social_Networks_ Mining_2.pdf
 • Couronne T., Stoica A. and Beuscart J.-S. Online social network popularity evolution: an additive mixture model / Proceedings of the 2010 International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining ASONAM 2010, Odense, Denmark, 9-11 August, 2010, pp. 346-350.
 • ResearchGate: http://www.researchgate.net
 • Socionet: http://www.socionet.ru
 • Кравец А. Корпоративная социальная сеть: бизнес-применение, http:// www.annakravets.wordpress.com
 • Тарара С. Social mining: анализ информационных потоков в социальных сетях. http://www.basegroup.ru/library/web_mining//information_flows_in_social_networks
 • Царьков С. Введение в Social Mining, http://www.basegroup.ru/library/web_mining