AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
İKT-TEXNOPARKLARIN FƏALİYYƏTİNİN SƏMƏRƏLİLİYİNİN KOMPLEKS QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ
Əliyev Ə.Q., Şahverdiyeva R.O.

Məqalədə İKT-texnoparkların fəaliyyətinin səmərəliliyinin  xüsusiyyətləri, strukturu, ona təsir edən amillər, İKT-texnoparkın fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi problemləri təhlil olunmuşdur. İKT-texnoparkların fəaliyyət göstəriciləri, məqsədləri, kriteriyaları şərh edilmişdir.  Səmərəliliyin  kompleks qiymətləndirilməsinə həm əsas fəaliyyət  istiqamətləri  üzrə, həm də yekun şəkildə baxılmış və onun üçün işlənilmiş müvafiq  üsulun  reallaşdırılma  mərhələləri göstərilmişdir. (səh. 71-80)

Açar sözlər:innovasiya iqtisadiyyatı, innovasiya infrastrukturu, İKT-texnopark, səmərəlilik, kompleks qiymətləndirilmə.
Ədəbiyyat
  • “Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci illərdə Elmin inkişafı üzrə Milli Strategiya”. Bakı, 10.04.2008-ci il. http://www.science.gov.az/az/index.php?id=1786
  • Əliyev Ə.Q., Şahverdiyeva R.O. İKT-texnoparkların idarə olunması və fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üzrə  göstəricilər sisteminin işlənilməsi haqqında. “Elmi və texnoloji innovasiyalar: milli təcrübə və beynəlxalq əməkdaşlıq” Beynəlxalq konfransın materialları. BETİM və  AMEA EİM. 20 may 2010-cu il. Bakı-”Elm”2010.
  • Королёва Е.В., Шмыгова Л.И. Методические подходы к оценке функционирования субъектов инновационной инфраструктуры. /Вестник Белорусский Национальный Техический Университет (БНТУ), 2010, № 1.
  • Симоненков В.П. Принципы и организационно-экономический механизм формирования технопарков в северном регионе. http://www.dissercat.com.
  • Гурышев А.П. Оценка эффективности деятельности предприятия через использование финансовых и нефинансовых показателей. Менеджмент в России и за рубежом. 2007.
  • Салибаева А.Х. Управление развитием научно-технопарковых структур в современной России. Москва, 2008.
  • Мальцева А. Система сбалансированных показателей оценки для технопарка: микроэкономический аспект. Ж. Проблемы теории и практики управления. 2010. http://www.uptp.ru
  • Мушаева О.В. Особые экономические зоны как инструмент развития экономики по инновационному пути. Автореферат диссертации на соиска ние ученой степени кандидата экономических наук. Москва – 2009.
  • Нортон Д., Каплан Р. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. - Олимп-Бизнес, 2010. - 320с.
  • Какатунова Т.В. Организационно-экономические механизмы развития региональных технопарковых структур. Смоленск-2007. http://www.dissercat.com.