AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARININ TƏTBİQİ İLƏ DAŞINMAZ ƏMLAKIN KADASTRININ APARILMASININ MÜASİR VƏZİYYƏTİ VƏ İNKİŞAF TENDENSİYALARI
Alıyev E.M.

Məqalədə Azərbaycanın və xarici ölkələrin daşınmaz əmlakın kadastr və qeydiyyat sistemləri tədqiq edilmiş, coğrafi informasiya sistemləri (CİS) və WEB texnologiyaları əsasında kadastr və qeydiyyat sahəsində mövcud texnoloji problemlər araşdırılmışdır. Ölkəmizdə kadastrın vahid bir mərkəz vasitəsi ilə aparılması, bunun üçün vahid pəncərə sisteminin yaradılması, sənəd dövriyyəsi mərhələlərinin avtomatlaşdırılması və bundan irəli gələn məsələlər aktuallıq kəsb edir. Məqalədə bu istiqamətdə məkan məlumatlarında geometrik xətaların müəyyən edilməsinin səbəbləri araşdırılmış, onun daşınmaz əmlakın kadastrının və daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatının aparılmasına təsiri məsələləri tədqiq olunmuşdur. (səh. 75-84)

Açar sözlər:CİS, ortofotoplan, coğrafi informasiya sistemləri, avtomatlaşdırılmış layihəndirmə sistemləri
Ədəbiyyat
 • РадионоваТ.А. Опыт создания систем учета и регистрации недвижимости в европейских странах // ArcReview, 2009, № 2 (49), с. 19-20.
 • Анализ современных кадастровых систем, http://www.kadastr.uz
 • Васильева Л. С. Экономика недвижимости, М., Эксмо, 2008, 477 с.
 • Покупка недвижимости в Германии, http://www.rentsale.ru.
 • Вавилов К.С. Портал государственных услуг Росреестра // Информационный Бюллетень, 2010, № 3 (75), с. 14-19.
 • Радионов Г.П., Радионова Т.А., Ласкина З.В., Половинкина А.В. Публичная кадастровая карта на Портале госуслуг Росреестра // ArcReview, 2010, № 3 (54),  с. 5-7.
 • Розенберг И.Н., Цветков В.Я., Матвеев С.И.,  Дулин С.К.  Интегрированная система управления железной дорогой, М., ВНИИАС, 2008, 164 с.
 • "Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlakın vahid dövlət kadastrının tərtib edilməsi və aparılması Qaydaları"nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, “Xalq” qəzeti, Bakı, 2010, 28 iyul.
 • İsmayılov A.İ. Kadastrın Əsasları, Bakı, Müəllim, 2008, 212 s.
 • Спиренков В.А. Новое в законодательстве о государственном кадастре недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним // Информационный Бюллетень, 2010, №1(73), с.16-19.
 • "AzərbaycanRespublikasında ünvan reyestrinin aparılması və daşınmaz əmlak obyekt-lərinə ünvan verilməsi qaydaları”na əlavələr edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27.10.2008 tarixli 27 nömrəli Fərman, “Azərbaycan” qəzeti, Bakı, 2010, 14 avqust.
 • Quliyev R.M., Quliyev V.A., Eminov V.M., Kərimov H.V. Azərbaycanda ünvan reyestri // AMEA-nın Gəncə Regional Elmi Mərkəzinin "Xəbərlər Məcmuəsi", 2010, № 40, s.155-161.
 • Alıyev E.M. Geoməlumat bazasında daşınmaz əmlak obyektlərinin topologiyasının aparılması məsələləri // Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin Xəbərləri, 2011, №1(14), s.21-27.
 • Alıyev E.M., Sədullayev R.R. Coğrafi informasiya texnologiyaları əsasında turizm məlumat bazasının yaradılmasının vacibliyi / Azərbaycanda Geodeziya və Kartoqrafiyanın inkişaf perspektivləri mövzusunda III elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, Ulu, 2011, s.184-190.
 • http://www.az.president.az/articles/1740