AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
İNFORMASİYA İQTİSADİYYATININ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏMİN EDİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ
Əliquliyev Rasim M., Mahmudov Rasim Ş.

Məqalədə informasiya iqtisadiyyatının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələləri araşdırılır. İqtisadiyyatda informasiya təhlükəsizliyinin artan rolu göstərilir. İqtisadi təhlükəsizliyin mühüm istiqamətləri olan infrastruktur, istehsal, maliyyə və sosial təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələləri informasiya təhlükəsizliyi kontekstində analiz edilir. İnformasiya iqtisadiyyatının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı təkliflər irəli sürülür. (səh. 3-13)

Açar sözlər:iqtisadi təhlükəsizlik, informasiya təhlükəsizliyi, informasiya iqtisadiyyatı, infrastruktur təhlükəsizliyi, maliyyə təhlükəsizliyi, istehsal təhlükəsizliyi, istehlakçı hüquqları
Ədəbiyyat
 • Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура, Изд-тво:   ГУ ВШЭ, 2000, 458 с.
 • Ивин Л.Н., Куклин В.М., Информационная экономика, Харьков: Изд-во Кроссроуд, 2005, 436 с.
 • Ясенев В.Н. Информационная безопасность в экономических системах: Учебное пособие, Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2006, 253 c.
 • Понимание киберпреступности: Руководство для развивающихся стран, МСЭ, 2009, http://www.itu.int/-ITU-D/cyb
 • Камышев Э.Н. Информационная безопасность и защита информации, Томск: ТПУ, 2009, 95 с.
 • Игнатьев В.А. Информационная безопасность современного коммерческого предприятия, Изд-ство: Старый Оскол: ТНТ, 2005, 448 c.
 • Гужов В.В., Калюжная И.А., Тюнина Н.О., Федорова Т.Н. Разработка политики информационной безопасности в организациях инновационной сферы экономики. Монография, Москва, 2007, 100 c., http://www.rssecurity.ru/docs/-Rs_mon.pdf
 • Цуканова О.А., Смирнов С.Б. Экономика защиты информации: Учебное пособие, СПб.: СПб ГУИТМО, 2007, 59 с.
 • Соколов Ю.А. Финансовая безопасность экономических систем. Изд-тво: Анкил, 2010, 264 c.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş., İnternet mühitində iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi: mövcud problemlər və həlli yolları, “İnformasiya cəmiyyəti problemləri”, №1, 2012.
 • Anderson R., Moore T. Information Security Economics – and Beyond, CRYPTO'07 Proceedings of the 27th annual international cryptology conference on Advances in cryptology, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg ©2007, pp. 68-91.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnternet mühitində intellektual mülkiyyət hüquqlarının qorunması məsələləri. Ekspress-informasiya. İnformasiya cəmiyyəti seriyası, Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2010, 60 s.
 • Kurbalija J., İnternet Governance, Published by DiploFoundation, Geneve, 2010, 197 pp.