AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
ELEKTRON TULLANTILAR VƏ MƏLUMAT DAŞIYICILARININ İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN BƏZİ ASPEKTLƏRİ
Ağayev Bikəs S., Əliyeva Kövsər T.

Məqalədə elektron tullantıların texnoloji emal tsikli mərhələlərində informasiya təhlükəsizliyi problemləri araşdırılır. Elektron və elektrik avadanlıqlarının, informasiya daşıyıcılarının utilizasiyası və zərərsizləşdirilməsi prosesində müxtəlif dərəcəli sirli informasiyanın təhlükəsizliyi və qorunması problemləri tədqiq edilir. (səh. 67-74)

Açar sözlər:elektron tullantılar, utilizasiya və zərərsizləşdirmə, informasiya daşıyıcıları tullantıları, informasiya təhlükəsizliyi, informasiyanın qorunması
Ədəbiyyat
  • United Nations Environment Programme (UNEP). http://www.unep.org/newscentre/?doctypeID=6#
  • http://www.idtheftcenter.org/artman2/uploads/1/ITRC Breach 2011 20120207.pdf
  • ISO 14000. Series Environmental Management Systems, http://www.iso14000-iso14001-environmental-management.com/
  • Solving the E-waste Problem (StEP) Initiative, http:// www.isp.unu.edu/research/step/
  • Basel Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal, http://www.basel.int/portals/4/basel%20convention/docs/text/baselconventiontext-e.pdf
  • United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), http://www.unglobalcompact.org/ParticipantsAndStakeholders/un_agencies/United_Nations_Industrial_Development_Organization.html
  • Əliquliyev R.M., Ələkbərov R.Q. İstifadədə olmuş kompüterlərin utilizasiyasının sosial-ekoloji problemləri. // İnformasiya cəmiyyəti problemləri. Bakı, 2010, №2, s.3-8.
  • İstehsalat və məişət tullantıları haqqında AR Qanunu, http://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Azerbaijan/AZ_Law_Industrial_Consumer_Waste.pdf
  • “Bakı şəhərində məişət tullantıları ilə bağlı idarəetmənin təkmilləşdirilməsi haqqında” AR Prezidentinin Sərəncamı, http://www.solidwaste.ru/docs/view/14.html
  • “Təmiz Şəhər”: “Bakıda yandırmaq üçün kifayət qədər tullantı var”, http://www.mediaforum.az/az/2013/02/04/