НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА
К ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ НАУКИ
Фаталиев Tахмасиб X.

Статья посвящена вопросам обеспечения безопасности электронной науки, формирующейся в Азербайджанской Республике. Рассмотрены основные компоненты электронной науки как сложной системы и сделан упор на трудности решения технологических и социальных проблем при реализации ее безопасности. Представлены проделанные работы в этой области и определены приоритетные направления эффективной защиты электронной науки. (стр. 56-62)

Ключевые слова:электронная наука, информационное общество, AzScienceNet, информационная безопасность э-науки, CERT, вычислительные ресурсы, электронные услуги.
Литература
  • Əliquliyev R.M., Fətəliyev T.X. Elektron elm elektron dövlət quruculuğunun tərkib hissəsi kimi // “Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 4 dekabr 2014, s. 5-7.
  • Fətəliyev T.X., İmamverdiyev Y.N. E-elm mühitində informasiya təhlükəsizliyi problemləri // İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 17-18 may 2013, s.113-115.
  • “Milli təhlükəsizlik haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 29 iyun 2004-cü il, http://www.e-qanun.az
  • Critical Security Controls for Effective Cyber Defense, http://www.sans.org/critical-security-controls
  • http://www.azsciencenet.az
  • Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N., Nəbiyev B.R. Şəbəkə təhlükəsizliyinin monitorinqi metodlarının analizi // İnformasiya texnologiyaları problemləri, Bakı, 2014, №1, s.60-68.
  • http://www.sciencecert.az
  • Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N. İnformasiya təhlükəsizliyi insidentləri, Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2012, 219 s.
  • Ələkbərov R.Q. və başqaları. AzScienceNet elm kompüter şəbəkəsinin İnternet xidmətlərinin təhlükəsizliyi məsələləri // Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş “İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri” üzrə II respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 14 may 2015, səh.119-122.